HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 78

JPEG (Deze pagina), 555.45 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

T 74
·ë
l · . .. ..
%‘ toegevingen zullen noodzakelijk zijn. Te Athene
zou men dus concessies doen wat betreft Chio en
j l/[ytilene; men zou b.v. de souvereiniteit van den
j Sultan over die eilanden erkennen. Maar, naar hun
· gewoonte den meest biedende gewillig te zijn, doen
E de Turken nu zulke eischen gelden dat het moeilijk
jl á blijkt tot akkoord te komen.
Er zijn echter verschillende redenen die thans doen
il gelooven dat Turkije er niet toe besluiten zal de
vijandelijkheden tegen Griekenland te beginnen. _
jj j « an den kant der zee zou het Griekenland niet
jg kunnen aanvallen, daar Engeland heeft laten weten
E j dat het Britsche eskader de G 0 e b e n en de B r e s-
la u in den grond zullen boren zoodra deze de Dar-
§ danellen verlaten.
Vat een aanval op het land betreft, daartoe zou ji
:15 de toestemming van Bulgarije moeten verkregen _;
j worden en velerlei teekenen schijnen er op te wijzen .
dat men te Sofia weinig geneigd is een medewerking `
te verleenen die het land in ernstige verwikkelingen ï
P zou kunnen bengen.
Inderdaad, alle Ambassadeurs te Konstantinopel A
, zijn overtuigd dat een breuk tusschen Turkije en T
j Griekenland onvermijdelijk een oorlog met drie ver- g
j bondene groote mogendheden na zich zou slepen. ;
. j Kortom, het gevaar is afgenomen maar ver van 2
gekeerd. De Mogendheden van de Triple Entente
j j trachten het te verhoeden, maar de Duitsche invloed V
j kan de zaken derwijze doen loopen, dat de waar- j
j digheid der drie verbonden landen op het spel zou ‘
« Sm¤· . . .. .. 1
ï Maar zoo de oorlo uitbreekt, ziet Turkije zijn, Q
j ­ . . g
S politieken en econonnschen ondergang te gemoet, 3
ä want de meest bevoegde personen zijn van nieening j
1 dat zijn Keizer onbekwaam is een oorlog te voeren. T
L i Aanvaard, enz.
T j (w. g.) BA1<oN Mo1<cHEr‘R. j
, l l 3
jp ë -,r ‘_

ïjï jl