HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 77

JPEG (Deze pagina), 617.46 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

73
es riteiten eischen niet alleen op de levensmiddelen,
re die te vinden zijn in de magazijnen van particulieren
of in de stapelplaatsen der douane, maar ook de meest
al ï verscheidene artikelen vanaf automobielen tot toilet- ,
de artikelen voor dames. l
in Talrijke schepen, die van de Zwarte Zee kwamen i
ist {2 en naar de Middellandsche Zee wilden doorvaren,.
werden aangehouden en gedwongen te lossen.
ies ik De uitslag van dit procédé -- dat door een buiten--
de landsch minister onbedekt als zeerooverij werd ge-
iet brandmerkt, in een nota aan de Porte - was, dat i
ren alle handelsschepen den Bosphorus vermeden.
ist Ik vernam, dat de ontvangsten van de douane te
van 3 Konstantinopel met 75 procent verminderd zijn.
K Een lid van den Raad van Schulden zegde mij nog, dat f
de de tienden onbeduidend zullen zijn. Aan de eene- M
ter- zijde is de oogst in slechte condities binnengehaald
ide geworden, aan den anderen kant heeft de militaire
gbe- autoriteit tal van landbouwproducten in beslag ge- f
eer § nomen vooraleer de tienden konden geind worden.
aan , De coupon der maand September van de openbare j
gen Z geunificeerde schuld zal kunnen uitbetaald worden,
nde i maar de volgende zal waarschijnlijk onbetaald blijven Q
rten en voor de eerste maal sedert het decreet van Mon- r;
l harrem za lde dienst der openbare schuld worden
bij j geschorst; volgens den Engelschen afgevaardigde
;and `_ van den Raad van Schulden, zal het deficit 16 en een
rede T half millioen Turksche ponden beloopen.
met, l Het is dus te begrijpen dat in deze voorwaarden j
ri de ï DJAVID BEY, Minister van Financiën, de Regeering Z
tracht tegen te houden, op den noodlottigen weg naar j
Eeds j de Duitsche invloed en het chauvinisme van ENVER r
land j PACHA ze tracht mee te rukken.
‘ Voor het oogenblik wordt vooral een oorlog niet ,
acht, Griekenland te gemoet gezien. Zooals mij gisteren i
»rlog. een Ambssadeur zegde, houdt de Grieksche Regeering
J tot wel rekenschap met het feit dat het niet langer blij-
allen ‘ ven kan bij hetgeen haar te Londen werd toegestaan.
auto- De toestand van Europa is veranderd en enkele j