HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 76

JPEG (Deze pagina), 611.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

zj "‘"»r‘""‘­“"~­‘~‘"vv-·#·····"~##····#-·~··-­»--­-­--·-"
F ‘
g 72
,l 1
1, il Sedert dien heeft de toestand verscheidene phases
;V Q doorgemaakt en heeft nog meermalen gevaarlijke ‘ë
je oogenblikken gekend.
ll § Baron voN VANGENHEIlI en vooral generaal ë
j E LIMAN VON SANDERS doen al wat zij kunnen om de j
,§ l Turken tot den oorlog aan te hitsen en zij zijn er in
geslaagd in de Ottomaansche kringen een beslist jg
jg Duitsche gezindheid te doen heerschen. ej
jj i Acht dagen geleden scheen het afbreken der relaties
, waarschijnlijk. Niet alleen zond de Regeering de
‘ bemanning van de Goeben en Breslau niet
T ` weer, maar kwamen er uit Duitschland honderden jï
i marinesoldaten en artilleristen, zoo voor den dienst
op de oorlogsschepen, als voor het bedienen van j
l j ‘ de batterijen, die de zee-engte verdedigen. j
. l Het oogenblik scheen dus nakend, waarop de j
1 nationale waardigheid de drie Mogendheden ver-
, plichten zou aan de uitdagingen van Turkije een einde =
te maken. Hunne Ambassadeurs begonnen toebe­
‘ reidselen te maken tot hun afreis, zooals ik de eer
‘ had u per telegram mede te deelen; ik voegde er aan _;
. , toe, dat, in het geval ik zelf mijn paspoorten krijgen j
zou, ik de verdediging van in Turkije verblijvende
j ` Belgen, aan den Ambassadeur der Yereenigde Staten
i zou willen opdragen. l
’ _ Maar, tengevolge van een energiek optreden bij ä
den Groot-Vizier (op 30 Aug.) scheen de toestand
op te klaren. Zijne Hoogheid is peroonlijk den vrede ï
genegen, evenals verschillende leden van het Cabinet, Q
, zooals DJAVID BEY, die den afgrond ziet, waarin de ï
ï financiën van den staat zullen worden gestort. ­
Ongelukkig is de macht van ENVER PACHA steeds Q
E zeer groot en ten koste van alles zou hij het land j
tot de onzinnigste avonturen drijven willen. “
l p De mobilisatie, die hij tot stand heeft gebracht, W
T overtreft in gestrengheid deze uit den Balkan-oorlog.
l Ditmaal heeft er niemand_ aan ontsnapt van 20 tot .
j , 45-jarigen leeftijd. De opeischingen nemen allen j
j, j schijn van echte plunderingen aan. De militaire auto- ,

M 2.
. j W