HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 75

JPEG (Deze pagina), 486.80 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l 71 .
iis ; NO. 43.
en A
rs, ; De Minister des Konings te .
ge- 5 Konstantinopel aan M. Da- j
iet ä vignon, Minister van Buiten-
ge 2 landsche Zaken. 1 je
iid ¥ ’
ach I;ONS’l`AN’l`INOPEL, 7 September 1914. A
.en 2
Mijnheer de Minister,
er s
ate j Sedert ik de eer had u mijn terugkomst te Kon-
ers 3 stantinopel op 16 Augustus aan te kondigen, is het
en. ’ mij onmogelijk geweest u nog politieke telegrammen
aal ï te doen toekomen. .
ste Ik heb dezen brief toevertrouwd aan een bijzonderen j
ers, koerier van het Fransche Gezantschap en hoop, dat hij 1
der 4 u zal in handen komen.
len i Toen ik hier aankwam, was de toestand zeer I
ned c gespannen. Het was onmiddellijk na het incident
een. ‘ van de ,,G 0 e b e n".
ade De Gezant van Duitschland, die hier al- j
de p machtig is (zoo ver zelfs, dat de Ottomaansche j
iren ministers vaak den Raad ten zijnent samenroepen) 1
ren- ` stelt al zijn invloed in het werk om Turkije tot een
erg- onvoorzichtigen stap te drijven, die het in den oorlog g
late . met de Triple Entente wikkelen zou.
om _ Op het oogenblik waren TALAAT BEY en H.àLlL
1 in ; BEY, Voorzitter van de Kamer, pas naar Sofia en 1
etel, Bukarest vertrokken, ten einde, zegden zij, met j
·, Griekenland de kwestie der eilanden te regelen.
" Maar het ware doel van hun reis was te zien of het
s, S terrein gunstig was om een coalitie te vormen, die
.1 tegen Rusland de wapens kon opnemen.
1 Dra zagen zij, dat deze pogingen geen kans van
slagen hadden; het was dan, dat ik de eer had u te {
. telegrafeeren, dat de Ambassadeurs van de Triple i
Entente de hoop begonnen te koesteren, dat de
‘ complicatie van den oorlog met Turkije niet in zicht was