HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 74

JPEG (Deze pagina), 531.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Fri!
i j 70
i blik vier of vijf revolverschoten van uit dit huis g
je werden gelost. De genoemden, ISENBAERT en
lj S1MONs, Belgische onderdanen, de twee toeschouwers, `,
gij waarvan sprake, werden door een revolverschot ge-
;g troffen, de eene aan den voorarm, de andere aan het
j hoofd; dit laatste schot veroorzaakte geen erge
kwetsuur, de kogel tusschen schedel en haarhuid
lë gegleden zijnde. De dader was insgelijks een Belgisch
li onderdaan, l/[BEUS genaamd, schoonbroeder van den
j' Duitschen koifiehuishouder. 2
Wat de schending van het kerkhof betreft, er i
l bestaat er maar één te Antwerpen, namenlijk de groote
r begraafplaats op het Kiel, op ongeveer 5 Kilometers
à afstand gelegen van de plaats der volksbetoogingen.
Zooals blijkt uit het hierbij gevoegde proces-verbaal é
110. 900, der 9de afdeeling, werd geen de minste 2
schade toegebracht aan de grafsteden der Duitschers, `
evenmin als aan die van anderen. De grafsteden der 1
Duitsche onderdanen zijn volkomen ongeschonden i
, gebleven en op dit oogenblik zijn ze nog even goed ,
onderhouden en met bloemen versierd als voorheen. g
Er dient te worden aangemerkt, dat de schade
‘ aan de kroegen toegebracht, slechts gedeeltelijk de
Duitsche uitbaters treft. Al deze huizen behooren A
A inderdaad meestal toe aan brouwers en in het meeren- `
, deel der gevallen behoort het mobilier der herberg-
zaal insgelijks aan den brouwer toe. Zulks is dermate j
waar, dat verschillende burgerlijke processen om _"
. schadevergoeding te bekomen, reeds hangend zijn in ;
kort geding voor de Rechtbank, waarbij ik zetel, ,
» ingespannen door brouwers.
, De Procureur des Konings, 0
(w. g.) jacorss.
N [
E; e
, j ä