HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 73

JPEG (Deze pagina), 590.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB


69
I Politie en burgerwacht zijn zoo snel mogelijk
. tusschengekomen en hebben weldra de orde hersteld;
j4_ maar de betoogingen grepen zoo plots en op hetzelfde
~ oogenblik op zooveel verschillende punten der stad
T plaats, dat het materieel onmogelijk was geweest
I de verwoestingen en zelfs zekere diefstallen te beletten.
Een groot aantal aanhoudingen hadden nochtans
plaats, ik aanzag het als plicht arrestbevelen te moeten
uitvaardigen voor elk iet wat erg geval. De inbreuken
1 werden aanstonds onderzocht en men maakte zoodra
jvêf mogelijk werk van het verzenden der plichtigen
[én, voor de bevoegde jurisdictie.
de p Ik was het er over eens met den Heer Voorzitter
Omg der Rechtbank, waarbij ik zetel, om aanstonds buiten-
mgg gewone zittingen vast te' stellen, ten einde eene
1aal spoedige onderdrukking te bekomen.
` Ik heb de eer u hierbij eene volledige lijst toe te
ging, zenden van de verwezen en beoordeelde zaken, als- l
ling mede van die, waarvan het onderzoek nog niet is
2 en I geëindigd.
t de De rechtbank heeft geoordeeld, dat zij zich in zekere
rden erge gevallen streng moest toonen tegenover boos- j
t in doeners, die in troebel water hebben gevischt.
epen Om reden, die ik u hierboven heb meenen te mogen l
be- opgeven, konnen de vertegenwoordigers der openbare j
l en macht niet altijd de individualiteit der vernielders 1
door vaststellen, daar deze telkens zich verdoken onder de
s massa der betoogers, telkens politie of burgerwacht l
zich ‘ zich vertoonden.
. het Buiten de uitzondering, die ik hierna nader zal g
stok, ` bepalen, werd niemand geslagen of gekwetst en zijn
ma; . alle vreemdelingen vrij van mishandelingen op hun I
rs en I persoon gebleven. Z
mga- B De twee eenige gekwetste personen zijn twee I
phma e Belgische onderdanen, die als toeschouwers een der >
•p de betoogingen van den 5n Augustus bijwoonden. ‘
Op den hoek der Arteveldestraat werd een koliie- B
nheid `I huis, door een Duitscher gehouden, bestormd door
en. eene bende betoogers, wanneer op een gegeven oogen-- j