HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 72

JPEG (Deze pagina), 525.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Ex
Pe li
68 I
jg Bijlage aan N9. 42. »
ANTWERPEN, den 25n Augustus 1914. '_
1 Parket à
* der rechtbank van eersten aanleg
_ zetelende te Antwerpen.
° N9. 81909. 1
l Mijnheer de Procureur-Generaal.
Ik heb de eer u dit verslag te doen geworden over ‘
de gebeurtenissen op 4 en 5 Augustus laatstleden, i
nadat de bevolking kennis had gekregen van de l
beslissing door Duitsehland genomen, binnen ons
grondgebied op te rukken, en waarover zeer onlangs
_ in de ,,Kolnische Zeitung" een gansch onwaar verhaal
verscheen. ‘
j Bij het nieuws van die aanstaande overweldiging, 1
1 werd de bevolking diep bewogen, en de opwelling Q
1, . van woede was des te grooter, dat de Duitsche en ·
i Oostenrijksche onderdanen in onze stad altijd met de
meeste voorkomendheid en welwillendheid werden
ll? j behandeld. De volkswoede was zoo groot, dat in
den namiddag van den 4den, ontzaglijke groepen
van betoogers de verschillende stadskwartieren be-
1 gonnen te doorloopen, de Brabançonne zingend en
r awoertend voor de magazijnen en de huizen, door .
1 Duitsche onderdanen bewoond. ·
Q De eerste daden der betoogers, waaronder er zich ,1
veel zeer jonge lieden bevonden, bestonden in het Q
‘ hier en daar neerrukken van een Duitsche vlaggestok, i
, zoo bijv. aan de Duitsche school in de Quellinstraat. g
· Tegen den avond groeide het aantal betoogers en ¥
in weinig tijds werd een groot aantal kleine maga- Q
g zijnen en kroegen door Duitschers gehouden, geplun- i
derd, de ruiten werden ingeslagen, meubelen op de
‘j1 straat geworpen en vertrappeld. 1
ë! Eenige boosdoeners maakten van de gelegenheid *
jg gebruikï om zich een anders goed toe te eigenen. f
5 E .
lg r · 1