HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 71

JPEG (Deze pagina), 496.62 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

67
het kerkhof van Antwerpen zou men de grafsteden der
{EN Duitschers hebben vernield.
{er- De Kabinetten van Berlijn en van VV eenen, na deze
zoogezegde daden van vijandschap onzer bevolking .
nen in hunne officieële en officieuse organen te hebben ken- r
ideï baar gemaakt, hebben ze ingeroepen het eene om de
van wreedheden door de Duitsche troepen in ons land
met begaan en het andere om zijne oorlogsverklaring aan
elen . Belgie te rechtvaardigen.
z - Ten einde volle licht over deze beweringen te doen
>erd, schijnen, heeft ’s Konings Regeering een zeer zorg-
J dè vuldig onderzoek doen instellen met de grootste
onpartijdigheid geleid door het Parket der Recht- ï
bank van eersten aanleg te Antwerpen.
j Onder dit omslag zult u Mijnheer de Minister, het K
.Y. verslag vinden welk de Procureur des Konings des
aangaande heeft toegezonden aan den Procureur-
Generaal bij het Beroepshof. i
Zooals u bestatigen zult, heeft de bevolking van
Antwerpen zekere koffiehuizen en magazijnen door r
Duitschers of Oostenrijkers gehouden vernield, maar
zij heeft zich geenszins overgeleverd aan aanvallen K
v an op de personen en geene schade werd toegebracht ~
g an aan de Duitsche graven, die op dit oogenblik even P
sie s goed worden verzorgd als voor den oorlog.
Gelief, Mijnheer de Minister, de Regeering waarbij
U zijt geaccrediteerd kennis te geven van dit verslag g
914. en het mede te deelen aan de drukpers.
Aanvaard, enz.
(get.) DAvrcNoN.
preidt
itieuse Q
groote il
0nd€r~ · ···~rr""‘ ï‘
in den
er zou
nderen il
Op hèt
`l