HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 70

JPEG (Deze pagina), 476.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, . E . 4 D D _
{ii { ’
. { .
{
1 ä 66
;ï Hoogheid in onze ontroering te verzekeren. Op het
{ perron van de statie bevonden zich ook Mr. EYSCHEN
en Major VAN Dvck, aide de camp van de Groot-Her-
U togin en Bevelhebber der gewapende macht.
j F De reis liep langzaam van stapel, daar al de lijnen
I met militaire treinen overvol waren, maar zonder
`{ eenig incident. Te Trier kwam een aide de camp van
den over deze plaats bevelvoerenden Generaal, met {
`{ veel voorkomendheid, mij vragen of ik geen enkelen {
wensch had uit te drukken. - Hetzelfde te Coblenz -
Ik werd per speciale trein tot Cranemburg gevoerd,
laatste Statie van het Duitsch spoorwegnet op de
lijn C1eef~-Nijmegen. 1
· Aanvaard, enz.
. (get.) Gr<.~rAr= F. mn DEN STEEN DE JEHAY. {
No. 42.
j{ M. Davignon, Minister van
ï Buitenlandsche Zaken aan
E al de Hoofden van missies
{ in den Vreemde.
ANTWERPEN, den 4 September 1914.
_ Mijnheer de Minister,
{ De Duitsche en Oostenrijksche pers verspreidt
I · door den ganschen wereld de meest tendentieuse
jg berichten over de houding der bevolking onzer groote
ï steden tegenover Duitsche en Oostenrijksche onder­
{ danen in België verblijvende bij het begin van den
"; huidigen oorlog. Een zeer groot aantal hunner zou
. gernolesteerd zijn geworden, vrouwen en kinderen
‘ de ergste mishandelingen hebben ondergaan; op liet
•« {