HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 69

JPEG (Deze pagina), 490.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

67
Op hèt kerkhof van Antwerpen zou men de grafsteden der
YSCHEN Dnitschers hebben vernield.
>0t-Hèï· De Kabinetten van Berlijn e11 van XV eenen, na deze
:h'£.__ zoogezegde daden van vijandschap onzer bevolking
le l1]Hè11 in hunne officieële en officieuse organen te hebben ken-
Zomdèï baar gemaakt, hebben ze ingeroepen het eene om de
imp VH11 wreedheden door de Duitsche troepen in ons land
ial, mèt begaan en het andere om zijne oorlogsverklaring aan
èllläèlèü Belgie te rechtvaardigen.
blè11Z - Ten einde volle licht over deze beweringen te doen
gevoerd, schijnen, heeft ’s Konings Regeering een zeer zorg-
t Op de vuldig onderzoek doen instellen niet de grootste
onpartijdigheid geleid door het Parket der Recht-
bank van eersten aanleg te Antwerpen.
Onder dit omslag zult u Mijnheer de Minister, het
EH.-iv. verslag vinden welk de Procureur des Konings des
aangaande heeft toegezonden aan den Procureur-
Generaal bij het Beroepshof. `
Zooals u bestatigen zult, heeft de bevolking va11
Antwerpen zekere koffiehuizen en magazijnen door
Duitschers of Oostenrijkers gehouden vernield, maar
zij heeft zich geenszins overgeleverd aan aanvallen
r van op de personen en geene schade werd toegebracht
a an aan de Duitsche graven, die op dit oogenblik even
issie s goed worden verzorgd als voor den oorlog.
Gelief, Mijnheer de Minister, de Regeering waarbij
U zijt geaccrediteerd kennis te geven van dit verslag
r 1914. en het mede te deelen aan de drukpers.
Aanvaard, enz.
(get.) I)A'’IGNON.
erspreidt
ïlentieuse
er groote
le onder- -· · ·· ·
van den
nner zou
kinderen
ig op het