HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 574.98 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

65
1 had- ik de eer had geaccrediteerd te zijn, steeds gewaardigd
heeft mij te verschaffen. ­- Ik hoop dat Uwe Excel-
leïtijd lentie de tolk zal willen zijn van mijn spijt.
g Viel) De gelegenheid "waarnemend U nogmaals Heer
lVOOï_ Staatsmimster, mijne oprechte dankbetuigingen te
herhalen voor de vriendelijke wijze, waarop gij in
ie het .alle omstandigheden hebt getracht mijne opdracht
te vergemakkelijken, bid ik Uwe Excellentie, te aan-
vaarden, enz.
914.
(get.) GRAAF I. VAN DEN STEEN DE IEHAY.
Na den Heer VON BUCH ontvangen te hebben,
litsehe kwam de Heer EYSCHEN terug om mij te zeggen,
dat de hoogere officier, die tegenwoordig te Luxem-
mede_ burg het bevel voerde, geene verbintenis kon aangaan
Jr een -dan voor den tocht van Luxemburg naar Coblenz en
dat in deze laatste stad het aan Gezant VON PLOETZ
jat de zou toekomen, mij in te lichten over wat ik te doen
Laden, zou hebben., - Een dusdanig antwoord echeen mij
Omsüg met bevredigend en ik verklaarde dat ik in deze
jurg te omstandigeheden op mijn post bleef, wat er ook van
a aan- kwam- . . ..
nemen Er werd dan besloten onderrichtingen te Berlijn
ik de te vragen.
keeren Den Zondag 9 Oogst, te ure ’s:morgens, kwam
, dipje Mr. E&'SCHEN persoonlijk mij een vrijgeleide brengen, ‘
1 Zijn, geheel overeenkomstig met de wenschen die ik had
Hd uitgedrukt, en geteekend door den Duitschen Gezant
jef ZOO en den Generaal-Commandant vannhet 8e. Leger-
Wonen, korps. Een salonrijtuig werd tot mijne beschikking
mug te gesteld en de trein dien men mij verzocht te nemen
Zel der zou te 12.18 ure ’s-middags vertrekken.
H. K. H. de Groothertogin was zoo vriendelijk haar
jurgseh Kamerheer en Secretaris M. PE Cor,NEr DilrI(`ART
_ Hare naar de Statie te zendennom mij te groeten; hij zegde
mijne mij gelast te zijn aan mij evenals aan mijn vrouw de
entems afseheidsgroet van de Groothertogin te breiigennen
marbij .1111] van de diepe deelname van Hare Koninklijke