HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 542.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

a 1
äg 64
li
j 'VON BUCH, Gezant van Duitschland, ontvangen had.
(Zie eerste Grijsboek No. 66).
De Heer Staatsminister, die mij terzelfdertijd
gi j zegde hoe pijnlijk hem eene dusdanige zending viel,
1 1 verzocht mij hem ten spoedigste mogelijk mijn voor-
, nemen te doen kennen.
j Ik richtte onmiddelijk aan Zijne Excellencie het
ä antwoord, waarvan de tekst volgt:
· LUXEMBURG, 8 Oogst 1914.
1 l
Mijnheer de Minister,
. Uwe Excellentie laat mij weten dat de Duitsche
j militaire overheid mijn vertrek verlangt.
I, 'Welke ook de hoffelijkheid zij waarmee die mede-
. deeling gedaan werd, ik moet mij buigen voor een
j wensch die enkel de uiting is van macht
j De brief van Uwe Excellentie zegt mij, dat de
militaire overheden de reis per spoor aanraden,
j liever dan per automobiel. Ik zal overeenkomstig
dezen wensch handelen en ben gereed Luxemburg te
Z verlaten morgen, op het uur dat mij zal worden aan-
geduid, en per trein de richting van Keulen te nemen
z op voorwaarde echter dat, van uit deze stad, ik de
Z machtiging heb, seffens naar België terug te keeren
j langs den weg die mogelijk zal blijken, en dat de diplo-
1 i matieke vrijdommen mij zullen gewaarborgd zijn,
1 Q zoolang ik mij op Keizerlijk grondgebied bevind.
§ Met het .oog op het lot en de veiligheid der zoo
[ talrijke Belgen die in het Groot Hertogdom wonen,
1 vraag ik aan Uwe Excellentie, hunne bescherming te
j 3 willen verzekeren, evenals die van het Hotel der
K Legatie.
j Het is mij bijzonder pijnlijk het Luxemburgsch
j grondgebied te moeten verlaten, zonder aan Hare
,_ j Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertogin, mijne
j meest eerbiedige hulde te betuigen, als erkentenis
F voor het zoo vriendelijk onthaal dat de Vorsten, waarbij
F Yi