HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 461.41 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

63
èche met stokslagen zou gedood zijn, waarna men hein
te handen en voeten zou afgesneden hebben.
sche De Regeering protesteert met verontwaardiging
sche tegen deze beschuldigingen, zij ontkent beslist, dat
ï3H‘ lichamelijke mishandelingen plaats gevonden hebben
Vïm tegenover Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche onder-
ZOU danen. Buiten het breken van de meubelen in enkele
herbergen, waarvan de daders streng gestraft zijn
€uY‘ geweest, is geen Duitsch of Oostenrijksch eigendom
dêïä beschadigd geworden.
met Verzoek de Spaansche Regeering ons protest aan
Sch? de Oostenrijk-Hongaarsche Regeering te willen.
l§h1· overmaken.
'OOt‘ (get.) Davroxozc.
gram
het
N· No. 41.
De Gezant des Konings te
Luxemburg aan den Heer Da-
vignon, Minister van Buiten-
landsche Zaken.
_t € I ;XNTVVERPEN, SO Oogst 1914.
. e n,
d 6 S Heer Minister.
j4_ Gij hebt niij naderen uitleg gevraagd over de om-
standigheden waarin ik verplicht ben geweest mijn
1 ds? post te Luxemburg te verlaten, terwijl de meest
ïälëïï vriendschappelijke betrekkingen niet opgehouden had-
zsehe den te bestaan tusschen het Groot-Hertogdom en
g de België.
teven Het is Zaterdag, 8 Oogst, te 3 uur ’s-namiddags dat
eden. de Heer EYscHEN mij zelf de brief is komen over-
zrpen handigen, waarvan hierbij afschrift terzelfdertijd
IHOF, als het afschrift van den brief dien hij van den Heer