HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 489.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, r " ?l'A*`“"F"`“""""”"“‘""` tw ee
ik K 14 in
Q ï‘ 62
E S
’ ,,Bijgevolg moogt gij de Engelsche en Fransche
jj _ ,/troepen toelaten het Belgisch gebied binnen te
gji ,,trekken, het aanbod tot doorgang van Belgische
in ; f ,,troepen in Rhodesia aanvaarden, samen met Britsche
,,troepen of alléén met Belgische troepen, elke aan-
,,vallende actie ondernemen, die de verdediging van
1 ‘ ,,de ongeschondenheid van ons coloniaal gebied zou
i O ,,vereischen. ‘
( ,,Gelijkluidende bevelen zijn aan den Gouverneur-
( ,,Generaal van Congo te Katanga gericht geworden,
Q O ,,wat betreft eene eventueele samenwerking, met
( ,,hetzelfde doel van verdediging, met Fransche
( { ,,troepen op onze grens in het bekken van de Ubanghi.
. . 1 Ik heb aan de Gezanten van Frankrijk, Groot-
( 1 Brittanië en Rusland, kennis gegeven van het telegram
, ( ‘ van den Onder-Gouverneur van Katanga en het
1 antwoord, dat hun gezonden is.
Aanvaard, enz.
T i (get.) DAVIGNON'.
( T (Zie eerste Grijsboek N". 57).
g NO. 40.
( De Heer Davignon, Minister
Q van Buitenlandsche Zaken,
( aan Baron Grenier,Gezant des
1 ` Konings te Madrid. (Telegram).
l { ;NT\'ERPEN, 30 Oogst 1914.
1 De dagbladen te Veenen, en inzonderheid de
1 Keur: Freie Presse, publiceeren zoogezegde verhalen
3 van uit België verdreven Duitsche en Oostenrijksehe
onderdanen, volgens dewelke onze bevolking de
§ grootste wreedheden ten hunnen opzichte zou bedreven
‘ l hebben, onder de oogen der Belgische overheden.
l Een zekere ``1aB1«:1­: zou door de menigte te Antwerpen
3. vermoord zijn, terwijl te Oostende een slager, Brcrron,