HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 441.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

61
ïïlq mededeelen, den 27 dezer maand, dat Z. M. de Keizer
lgïê van Rusland zich gewaardigd heeft Uwe Excellencie
het te verzoeken aan mijn Doorluchtigen Vorst de ver-
zekering te geven dat na den oorlog België op den
1 de meest volledigen diplomatieken steun Zijner Regee-
mlê ring zal kunnen rekenen.
t is Ik bedank Uwe Excellencie voor deze vriendelijke
het mededeeling. `
Ystê Ik neem, enz.
nde (get.) DAvrGNoN.
Mr. · _
ben
_ No. 39.
kies
ms- De Heer Davignon, Minister
gest- van Buitenlandsche Zaken
mg aan de Gezanten des Konings
ïd€" te Lo-nden,Parijs en St.Peters­
MIB b u r g.
rren
heel ANTWERPEN, 29 Oogst 1914.
N Heer Minister,
In dato 26 Oogst, heeft de Onder-Gouverneur van
KATANGA aan den I-Ieer Minister van Kolonië getele-
grafieerd dat de Duitschers den 22 Oogst, de haven
van Lukuga (Albertville) op het meer Tanganika
lï *ï I aangevallen hebben.
C 6 H Mijn Collega, De Heer RENXIN, heeft den 28 Oogst
i Ht aan den Heer TOMBEVR de volgende instructies ge-
richt:
,,In tegenwoordigheid der rechtstreeksche aan-
4· ,,vallen der Duitschers tegen de Colonie van Belgisch
,,Congo, en in het bijzonder tegen de haven van
,,Lukuga, beveelt de Regeering u, al de militaire
_d€H Nmaatregelen te nemen_ voor de verdediging van
men ,,het Belgische grondgebied.