HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 433.62 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i A i
58
No. 34.
M. Davignon, Minister van
Buitenlandsche Zaken aan de
Gezanten des Konings teLon-
`1 den,te Parijs en teSint Peters-
b u r g. (Telegram).
i ANTWERPEN, den 21 Augustus 1914,
De Gezant van En eland is emachti d eworden
. 4 . g . g g .g
,, aan den Koning eene verklaring te doen in de vol-
gende bewoordingen:
g ,,De Regeering van Hare Britsche Majesteit zal
1 aan België gedurende den oorlog alle mogelijke mili-
ll taire hulp verleenen en, na den oorlog, zijn diploma-
V tieken steun. Het voorbeeld van vaderlandsliefde
1 door de Belgen gegeven, heeft ons allen bewogen en
Y zal nooit worden vergeten. De Regeering, zal bij het
·_ sluiten van den vrede, trachten aan België vergel-
., dingen te verzekeren voor het doorgestane lijden."
(w. g.) D.-.vrc­NoN.
, ii No. 35.
,i De Heer Davignon,Minister
van Buitenlandsche Zakenaan
p den Gezant des Konings te
1 XV e e n e n. (Telegram).
j ANTWERPEN, 22 Augst. 1914.
F Alle maatregelen zijn genomen opdat geen enkel
Oostenrijksch onderdaan last worde aangedaan. De
. Voorzitter van den Raad zelf heeft den Oostenrijkschen
. Gezant gevraagd hem elk betreurenswaardig geval aan
. te wijzen, ten einde de schuldigen te straffen.
1 ï~ ki
, . . ._,;_.,w,lo__ ..... 1