HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 574.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.50 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB


wordt ~ wat het te dikwijls reeds geweest is - het
oorlogsveld van Europa. ,
Ik heb daarbij gevoegd, dat België beoogde een ¥
flink en ernstig leger te hebben, dat het geheel en
volledig in staat zou stellen zijn plicht te vervullen I
om zijn onafhankelijkheid te verdedigen.
,,Uits'cekend," antwoordde mijn ondervrager, ,,maar
,,worden uwe nieuwe bewapeningen niet gemotiveerd j
,,door de vrees, dat die onzijdigheid door Frankrijk
,,zou worden geschonden!" I
Neen, zij zijn niet meer tegen Frankrijk dan tegen I
Duitschland gericht; zij zijn bestemd om wien ook
te beletten bij ons binnen te komen. De heer Poincaré »
heeft mij verzekerd, dat Frankrijk nooit beginnen
zou met onze onzijdigheid te schenden, maar dat
indien de Duitsche legers in België binnenvielen en
wij niet krachtig genoeg waren om ze terug te werpen,
de regeering van de republiek zich gerechtigd zou
achten, de maatregelen te nemen, die zij nuttig zou i
achten om haar gebied te verdedigen, hetzij aan
hare grenzen, hetzij de generale staf het nuttiger
zou achten de keizerlijke troepen te gemoet te gaan. ‘
‘ Ik kan, heb ik daarbij gevoegd, het woord van
‘ den heer Poincaré niet in twijfel trekken. Ik houd
mij aan zijn verklaringen, en ik moet zelfs zeggen,
dat naar mijn bescheiden meening, het uit strategisch
oogpunt voor Duitschland voordeeliger zou zijn
gebruik te maken van den weg door België om
Frankrijk in het hart te treffen, niet ver van zijn
hoofdstad, dan voor de legers van de republiek
de Duitsche grenzen te gaan aanvallen in de
buurt van Aken. Maar ik herhaal, wij vertrouwen
ons niet toe aan berekeningen van waar-
schijnlijkheid; daarenboven wat heden waar kon
zijn, kon dat door nieuwe omstandigheden morgen
niet meer zijn, en ons doel is uitsluitend, binnen
de grenzen van onze krachten, elke schending van
onze onzijdigheid te beletten.
M, de Margerie heeft een bijzonder belang gewijd