HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 430.84 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

· 57
I da';) NO. 33.
J'
D a De Gezant des Konings te
rME_ `WeenenaanM.Davignon,Minis-~
ter va n Buiten] andsche Zaken
WEENEN, den 18 Augustus 1914.. ­.
Mijnheer de Minister,
v a n
gl 3111 Ik had de eer een onderhoud te hebben inet Graaf
eêjê Forgach over de gewelddaden waarvan de Oosten-
­ t € rijk Hongaarsche onderdanen het slachtoffer in
België zouden geweest zijn.
Ons onderhoud werd in een vriendelijken toon ge-
voerd en de woorden van zijne Excellentie kunnen
»j4_ als volgt worden samengevat:
,,Onze Consul-Generaal van Antwerpen is hier
Ste,-je sinds verschillende dagen toegekomen. Hij houdt
staan dat hij op eene brutale wijze naar de Hollandsche
Am;- grens werd gestuurd in pijnlijke voorwaarden, niet
tbaay vele Duitschers en Oostenrijkers die Antwerpen
gmug bewonen, De militaire commandant van de verster-
H en king schijnt een beetje het hoofd te hebben verloren.
zocht ‘i`ij hebben van onzen Gezant te Brussel over deze
Hou- gebeurtenissen een verslag ontvangen dat de ver-
Xigt- klaringen van M. de Sponer schijnt te bevestigen?
mmdê Ik geloof overigens dat dit spijtige incident als
mjjk- gesloten mag worden beschouwd.
itaïm Aanvaard, enz.
i hij, _
Qfktê (w. g.) GRAAF ER1<EMBAUL"r DE Dvnznnrn.
aan-
grens,
heeft
ui _