HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 501.63 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

55
Tiomf __Het Fransche leger is dus in België; maar het
‘ Z1]11 nog maar enkel de voorposten; binnen vier
Jr de dagen zal het gros van het Fransche leger aan onze
en de zijde staan. H1j verondersteld overigens, dat de
Vittep Fransche soldaten reeds slag hebben geleverd met
Etogin de Duitschers op ons grondgebied. De Engelschen
kkmg zullen ook_vveldra in de l1n1e Zl]11; zij hebben nog
ongeveer v1er dagen noodig. Honderd duizend man-
schappen zullen ontschepen, waarbij zich nog ongeveer
WG 50.000 anderen zullen komen scharen.
` ` Aanvaard, enz.
(vv. g.) BARoN Gr#rLLAriME.
; t 6 LO. 31.
knëlï De Gezant des Konings te
’ Parijs aan M. Davignon,Minis­
,14 tervanBuitenlandscheZaken.
Parujs, den 10n Augustus 1914.
doen Eergisteren heb ik eene· audiëntie aangevraagd
{ende en bekomen b1j den Voorzrtter van de Republiek
jihad om hem te bedanken het Legioen van Eer te hebben
iëmüê toegekend aan de stad Luik. _Ik heb u verslag u1t­
mij te gebracht over deze audiëntie. Ik_ kon hetzelfde
{Watt vandaag met herhalen·ter gelegenheid van het toe-
iitêm kennen van het Militaire Kru1s aan onzen Koning.
Ik heb mij daar dus van onthouden.
Idên M. DE MA1<GERrEnl<omt 1ne te vertellen, dat de
Lukêá Gezant van Oostenrijk dezen avond Parijs zou` ver-
,1 €_ laten. Men zegt het nog n1et om de betoogingen
` dêzê te vermijden. M. DOITMERGUE heeft hem, in den
ïagêm loop· van den dag, doen weten, dat de gegeven uit-
, van leggingen over de troepenbeweg111gei1_naar de I· ransche
èze d grens met voldoende geoordeeld zijnde, men bevel
g had gegeven aan M. DUMAINE terug naar Parijs