HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 466.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

A! 54
Indien de Koning hier kwam, zou men hem in triomf
`( door de straten van Londen ronddragen. ,
ä Ik heb eene inschrijvingslijst geopend voor de
`; ” huisgezinnen der Belgische soldaten, de zieken en de
L gekwetsten van ons leger, onder het eerevoorzitter-
{ schap van Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin
_ I van Vendöme, en ik zal de fondsen te uwer beschikking
, houden.
E Aanvaard, enz.
J (w. g.) GRAAF DE I,.-XLAING.
1
l NO. 30.
l
2 De Gezant des Konings te
Parijs aan M. Davignon, Minis-
tervanBuitenlandscheZaken.
, PARIJS, den 4n Augustus 1914.
Mijnheer de Minister,
j De Voorzitter van de Republiek had 1nij doen
,. aankondigen, dat hij het Legioen van Eer toekende
l aan de stad Luik. Ik vond het eene goede gelegenheid
j om hem te gaan bezoeken en ik heb eene audiëntie
» aangevraagd om hem te bedanken. Hij komt mij te
l ontvangen en de audiëntie heeft slechts na drie kwart
i uurs een einde genomen, daar de Minister van Buiten-
landsche Zaken vroeg hem te spreken.
Hij heeft mijne bedankingen niet willen aanvaarden,
j verklarende, dat hij het was, die mij moest bedanken
A en gelukwenschen. Ik heb hem niet verborgen ge-
houden, dat, volgens mij, Frankrijk ons op deze
wijze de waarde verschuldigd was van vier dagen
vertraging in de Duitsche mobilisatie. Hij is er van
L overtuigd, Ik stap over al wat hij vleiends gezegd
, heeft voor ons land en ons wakker leger.
al

i (
1 .