HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 599.19 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l
53
Al
noob vervullen, daarna om de zwakke naties te verdedigen.
Zoo Het land zal begrijpen dat onze zaak rechtvaardig
1 van is en ik vraag aan de Kamer een crediet te stemmen
,vomS_ van if 100.000000 en het leger te brengen op 500.000
Vo? man. ­ _ · i
oooon De Kamer heeft, staande de zitting, het crediet
Voor_ en de manschappen gestemd.
H 1511 De openbare meening is eindelijk bewogen en deze
op do ommekeer 'is op bhksemsnelle wijze gebeurd. Men
i voo heeft er zich in Europa rekenschap van gegeven,
ot de dat een klein volk een voorbeeld gaf van eer en
door trouw, zonder naar de gevolgen om te kijken. De
voorstanders van den vrede, te allen prijze zijn
amor, geslagen. Men heeft daarna vernomen, dat de vijand
md u de grens had overschreden, dat er gestreden werd,
udigo en dat de Belgen aan den Duitschen kolos hadden
aan wederstaan. Men heeft de rede van onzen Koning
Groot gelezen, iedereen heeft eindelijk ingezien, hoe erg de
toestand was en de Engelschman, zelfs de meest
gogo, vredelievende,.heeft zijn gewetensonderzoek gemaakt.
aüqu_ Hij neeft in zijn binnenste gezegd: ,,Kunnen wij een
omof volk loslaten, dat ons zulk een voorbeeld van trouw
zijn geeft." Daarna kwamen de verhalen over de Duitsche
VooI_ gruwelen en de heldhaftige verdediging van Luik.
oudou Zulks is beslissend geweest. Gansch Engeland wilde
gfomdo den oorlog en vergenoegde zich niet meer met den
lmnêar steun ter zee, welke eerst werd voorgestaan door
dd to het Kabinet. Het zenden van het expeditiekorps werd
W om? geëischt. Denläegeeriiig wachte dit bevel af vanwege
l zijn het volk. Zij heeft gehoorzaamd. Twee Ministers
om Zij van een tegenovergesteld gevoelen. hebben hun ontslag
Lam? ingediend, dat onmiddellijk werd aanvaard. Lord
omdom Kitchener is aangesteld voor Oorlog en de mobilisa-
thans tie uitgevaardigd. _ _ _
moor Thans is de bewondering van dit land voor België
,,ond_ grenzeloos. In de militaire clubs, drinkt men op de
ïnaor gezondheid van de dappere Belgena de dagbladen
orjog, van elke sehakeering loven onze natie. De brieven,
ou to de telegramnien van gelukwenschen stroomen toe.