HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 575.46 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j 52
l
I.
j en tijd gaf aan de vijanden van Duitschland de mach-
§ ten der algemeene verdediging samen te trekken.
Men bereidt op werkdadige wijze het zenden van
het expeditiekorps. De eerste transporten levens-
" middelen en materiaal zullen naar Frankrijk ver-
trekken den Zondag 911, dezer maand, de troepen
I zullen vervolgens worden ingescheept en men voor-
A t ziet, dat einde der volgende week, d.i. tegen den 15n
' j lO0.000 man van het korps zullen vereenigd zijn op de
j Fransche kust; het ontschepen moet op vier ver-
; schillende plaatsen geschieden en daarna moet de
2 vereeniging gebeuren volgens mij werd verteld door
U den Gezant van Frankrijk.
jl Gisteren, heeft de Eerste Minister, ter Kamer,
|‘ het Blauwboek ontleed dat ik de eer heb gehad u
l den 6 Augustus toe te zenden. Hij heeft de onwaardige
f " voorstellen geschandvlekt welke Duitschland aan
Engeland heeft gedaan om de onzijdigheid van Groot
. Britannië te bekomen.
Het ging er om, heeft M. Asgtrrir mij gezegd,
i buiten wat Frankrijk en Holland betrof te trafiqu-
i ·eeren met de Duitsche Regeering ten spijte onzer
verbintenissen tegenover België en buiten zijn
i weten om. Indien wij deze s c h a n d e l ij k e voor-
E stellen hadden aanvaard, welk antwoord zouden
wij thans hebben kunnen geven aan de treffende
oproep welke dit land tot ons heeft gericht, wanneer
gj het ons dezer dagen, verzocht zijne onzijdigheid te
H waarborgen! Ik beklaag den man die zonder ont-
roering de rede van den Koning der Belgen aan zijn
volk kan lezen. Mijnheeren, de Belgen strijden en zij
E sterven. En wij, indien wij Duitschland hadden aan-
i hoord en verraad gepleegd tegenover onze vrienden
i" en tegenover onze verplichtingen, welk zou thans
onze positie geweest zijn? Als prijs onzer oneer.
I zouden wij beloften hebben, gedaan door eene Mogend-
heid die niet alleen de hare heeft geschonden maar
ons vraagt hetzelfde te doen. Wij gaan in oorlog,
j i vooreerst om onze internationale verplichtingen te
ä El
ï‘ gl