HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 400.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä
51
NO. 28.
te De Gezant des Konings te
Mi- Parijs aan M. Davignon, Mi-
cha nister van Buitenlandsche
1 Z a k e n. (Telegram).
4_ Paizrjs, den 6 Augustus 1914.
Ik heb aangedrongen bij den Minister van Buiten-
landsehe Zaken opdat de Fransche militaire actie
van zou worden bespoedigd. Men antwoordt mij dat
.14 6- belan ri`ke troe en vertrokken zi`n: verschillende
g g 1 P . J
dell detachementen zijn reeds 1n Belgie
gram
IERS (w. g.) BA1<oN Gr#rLr,.~uïME.
tand
taak
nee- _
het BO.
dat _
rpm De C-ezant des Konings te
des- Londen aan M. Davignon,
mnt Minister van Buitenlandsche
het Z a k e n.
n en
OCT- LoNDEN, den 7 Augustus 1914.
: d
aa; Mijnheer de Minister,
k -
ijf; Ik heb de eer u te bevestigen, dat de Kamers een-
krediet hebben gestemd van 1OO millioen pond ster
ling voor den oorlog en eene lichting van 500.000
man.
;_ De Gezanten van Frankrijk en Rusland zijn den
Gezant van den Koning komen gelukwenschen over
het heldhaftig gedrag van het Belgische leger, het-
welk, door den opmarseh der Duitscliers te vertragen,
deze heeft verplicht hunnen eerste plannen te wijzigen