HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 451.61 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

in 50 _
No. 27. Q
De Gezant des Konings te
gg-- Londen aan M. Davignon,Mi-
lt nister van Buitenlandsche
E Z a k e n. A
‘ LONDEN, den 5 Augustus 1914.
Mijnheer de Minister,
1 Ik droeg bij Sir EDVVARD GREY de oproep van
·j België tot de drie waarborgende mogendheden. Enge-
land zal er natuurlijk op hartelijke wijze op antwoorden.
Sir EDWARD zal heden in de Kamer een telegram
jl van dezen ochtend voorlezen van Sir F.VrLL1ERs
j. met den tekst van den oproep. De schoone weerstand
' der Belgen, heeft de Minister mij gezegd, zal de taak
= f van het Engelsche Kabinet voor de openbare mee-
. ning vergemakkelijken. Engeland zal u, zooveel het
G kan, helpen. Sir EDW'ARD GREY heeft gezegd dat
’ gij gevraagd had de bevoorrading van Antwerpen
ii § langs de Schelde te verzekeren en dat hij zelfs des-
aangaande, tegen straks, den Hollandschen gezant
Li `j had ontboden, aan wien hij zou uitleggen dat het
UZ noodig was voor België in deze omstandigheden en
1 1 dat hij geene moeilijkheden voorzag voor de door-
‘ vaart der handelsschepen. In ieder geval heeft de
j Engelsche Minister van Marine aangekondigd aan
j Sir EDWARD GREY dat men er in België kon op reke-
f nen, dat de Engelsche vloot goede wacht zou houden
j voor de Scheldemonden.
1 Aanvaard, enz.
j .
(rv. g.) GRAAF DE LALAING.
rg .
ri