HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 586.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä g. ·den‘ toestand te kennen en ik meen goed te doen
" met u het onderhoud samen te vatten, dat ik deze
ë laaïte dagen had met M. DE FLEURIAU, Gezantschap-
g_ 3 raa 1
f; De Fransche concentratie begint vandaag en
{ii E, moet gebeuren onder dekking der dekkingstroepen
ly ~die zich aan de grens bevinden. De Generalissimus
j is vast besloten, zoo noodig, de troepen der eerste
, linie te laten verpletteren ten einde aan het leger
` Q den tijd te geven de stellingen te nemen die aangeduid
E zijn op het strategische plan waaraan de Generallis-
{ simus niets wil veranderen. De niet medewerking
alleen van het Engelsche leger zou hem` kunnen
E verplichten den Franschen linkervleugel uit te brei
j den. Daarom tracht M. Ci-XJIBON thans van de Engel-
; sche Regeering eene spoedige beslissing te beko~
men betreffende het zenden naar het vasteland van
j het Engelsche expeditiekorps. Dit heeft twaalf tot
· g vijftien dagen noodig alvorens aan de militaire ope­
raties te kunnen deelnemen. Alles is gereed heeft mij
E j de Gezantschapsraad herhaald voor het overbrengen
gt der lêngelsche troepen naar de Fransche havens en
j van daar uit naar de Belgische grens. Maar wij moeten
j z vlug handelen, want het mag niet gebeuren dat de
I Engelschen zouden toekomen wanneer het te laat is.
‘ I _ M. Gurnox, in eene samenkomst welken hij gisteren
‘ ä heeft gehad niet Sir EDVVARD GREY, heeft hem doen
. _ opmerken dat Engeland er toe besloten was oorlog te
doen vermits de Belgische onzijdigheid geschonden
Q werd.
Maar waarmede zult gij oorlog voeren indien de
ll Duitsche vloot, wat zeer waarschijnlijk lijkt, het
gevecht ontwijkt en in de Baltische zee blijft! Gij
.§` moet dus onmiddellijk het expeditiekorps naar het
J vasteland sturen.
Sir Grey heeft 11iet geantwoord, maar misschien
E; zal de categorische weigering van Duitschland er in
· toe te stemmen de Belgische onzijdigheid te eerbiedigen
. het Kabinet van Londen doen nadenken en meer
lr 4
z
‘ ‘