HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 479.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

I 47
onze onzijdigheid te eerbiedigen, indien gij haar
eerbiedigt. Om onze loyanteit te erkennen, maakt
t e gij van België het slagveld tusschen Frankrijk en
uis­ U. Europa zal u beoordeelen en gij zult Engeland,
ze n. waarborger onzer onzijdigheid, tegen u hebben.
Luik is niet zoo gemakkelijk te ontnemen als gij wel
, denkt.
L4. De Minister van Buitenlandsche Zaken, door mij
in het nauw gebracht, heeft erkend, dat wij niet
anders konden antwoorden aan de vraag van de
Duitsche Reegering, dan wij het deden en dat hij
den ons antwoord verstond. Hij heeft meermalen zijn
mij: spijt uitgedrukt, daartoe gekomen te zijn. Het is,
wij zegde hij, eene kwestie van leven of dood voor I)uitsch-
xten, land.
estie Ik heb geantwoord, dat een volk, evenmin als
den, de eenling, zonder eer kan leven. Ik heb daarna ver­
arna klaard bereid te zijn met mijn personeel Berlijn te
dat verlaten.
élgië M. voN ]Aoow heeft geantwoord, dat hij de diplo-
llen. matieke betrekkingen met ons niet wilde afbreken.
sche Ik zegde: het is dus mijne Regeering, die te beslissen
laat heeft en ik wacht haar orders af vooraleer u mijne
xven paspoorten te vragen.
. te (w. g.) BARoN BEYENS.
men
len. , “ï__"
1 de .v¤
b€_ l . 26.
isch De Gezant des Konings te
_ LondenaanM.Davignon,Minis-
ring tervanBuitenlandscheZaken.
ane
§€§§1, LONDEN, den 5n Augustus 1914.
rijk
»nze Mijnheer de Minister,
ren.
.nk­ Het zal u waarschijnlijk belangrijk schijnen het
·ofd inzicht van het Gezantschap van Frankrijk over