HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 521.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

JT
F I
jj I 46
1. E
l
j NO. 25.
De Gezant des Konings te
iii Berlijn aanM.Davignon,Minis­
ij tervanBuitenlandscheZaken.
In < (Telegram).
i ' BERLIJN, den 5n Augustus 1914.
I
I ‘ Mijnheer de Minister,
Van ochtend te 9 uur werd ik ontvangen door den
' Minister van Buitenlandsche Zaken. Hij zeide mij:
g _ ,,Door volstrekte noodzakelijkheid werden wij
l . verplicht aan uwe Regeering de vraag te richten,
, die gij kent. Het is voor Duitschland eene kwestie
3 van leven of dood. Om niet verpletterd te worden,
I, g moet het eerst Frankrijk verpletteren en zich daarna
| g tegen Rusland keeren. 7Vij hebben vernomen, dat
j het Fransche leger zich voorbereidde om België
g j door te trekken om ons in den flank aan te vallen.
" § Vij moeten zulks voorkomen. Indien het Belgische
leger de bruggen niet doet springen, ons Luik laat
j_ j bezetten en zich op Antwerpen terugtrekt, beloven
wij, niet alleen de Belgische onafhankelijkheid te
eerbiedigen, alsook het leven en de eigendommen
Q1 der inwoners, maar ook nog ze schadeloos te stellen.
i Het is met de dood op het hart, dat de Keizer en de
j Regeering tot deze beslissing hebben moeten be-
jj sluiten. Voor mij is het de pijnlijkste, die ik in gansch
ïj mijne loopbaan heb moeten nemen."
Ik heb geantwoord, dat de Belgische Regeering
. 5 aan dit voorstel enkel het zonder aarzeling gedane
` antwoord kon geven. Wat zoudt gij over ons zeggen,
lg indien wij aan eene zelfde bedreiging vanwege Frankrijk
gi toegaven? Dat wij lafaards zijn, onbekwaam onze
lj onzijdigheid te verdedigen en onafhankelijk te leven.
. , Gansch België zal zijne Regeering goedkeuren. Frank-
Q rijk, in tegenstelling met wat gij zegt, heeft beloofd
,1