HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 575.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

45
ijne dezen maatregel te zijn overgegaan, deze geheim
llen , traehtende te houden. De dagbladen van VV eene11
_ ; verklaren, dat zulke handelwijze onwaardig is, dat
ing i het verraderlijk handelen is en men roept nu luider
ëfçl. I dan ooit, dat indien de oorlog algemeen wordt, het
die Rusland alleen is, dat er schuld aan draagt.
md Tengevolge van de moord op M. IAURES, heeft
lte men gisterenavond het gerucht verspreid, dat eene
omwenteling te Parijs was losgebroken en dat de
Voorzitter der Republiek werd gedood. De Gezant
van Frankrijk, die ik te elf uur heb gezien, en de
. Minister van Buitenlandsche Zaken, die me te één
uur heeft ontvangen, hadden geene enkele bevestiging
van het gerucht, zonder twijfel verspreid door degenen,
* die verhoopt hadden, dat de Fransche socialisten
zich tegen den oorlog zouden verzet hebben. Integen-
deel, heeft men vernomen, dat Frankrijk op zijne
t e beurt mobiliseert.
.s- Men is te 7Veenen zeer ingenomen met de beslis-
11. sing, welke Engeland gaat nemen. Na de onderhouden,
welke ik de laatste dagen met Sir MAURICE DE
BUNSEN heb gehad, denk ik, dat na tot het laatste
oogenblik verzoeningspogingen te hebben gedaan,
de Engelsche Regeering in de eerste oogenblikken
eene afwachtende houding zal aannemen. Zoo
Og zegde mij vandaag insgelijks Graaf BERCHTOLD.
nd De openbare meening rekent hier zeer op eene
Ii~ fi volledige onthouding van Engeland en de dagbladen 1
en 3 publieeeren voortdurend artikelen van aard om deze
an yg meening te versterken. Ik denk, dat men zich in
E dit opzicht te veel illusies maakt. De Gezant zegde
>e- $5 mij eergisteren: ,,Niemand, in Engeland, kan op dit
ge- oogenblik reeds zeggen, wat wij doen zullen. Het
en gj zullen de omstandigheden Zijn, die ons leiden zullen,
ar maar wij zouden Frankrijk niet laten verpletteren
an 1 zonder tusschen te komen/’
d, Aanvaard, enz.
gi (w. g.) GRAAF ERREMBAULT DE DUDZEELE.
ua