HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 466.98 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

,,-11:* Y N W H H-wy-K llmmnlmw-v__Y__VY VYVV Y E
E
á' 44
lezen, heb ik er een kopij van overhandigd aan Zijne
Q Excellentie, waarvan hij mij wel akte heeft willen ,
§ U, verleenen. i
Graaf BERCHTOLD heeft mij zijne verwondering i
jj. uitgedrukt, dat Holland eveneens had gemobiliseerd. A
’ Hij scheen te redenen niet te kunnen begrijpen, die
l de Regeering van Koningin `WILHELMINA er had
_ Z toe aangezet van nu af dezen voorzorgsmaatregel te
E nemen.
Aanvaard, enz.
(w. g.) GR.àAF ERREMBAULT DE DUDZEELE.
! ` I
NO. 24.
i De Gezant des Konings te
E VeenenaanM.Davignon,Minis-
tervanBuiten1andscheZaken.
{ l
g WYEENEN, den 2n Augustus 1914.
i e Mijnheer de Minister,
A ,Q De teerling schijnt geworpen en de algemeene oorlog
H _ E schijnt onvermijdelijk te zijn geworden. Duitschland
, ig heeft de mobilisatie geboden en Mijnheer de Mi~ fi
’ · nister van Buitenlandsche Zaken heeft me, over een ;
i uur, gezegd, dat Russische patrouilles de grens van
ïf het Germaansche Keizerrijk hadden overschreden. `i
äï De berichten, gisteren namiddag uit Berlijn toe- áç
i gekomen en het artikel van de ,,Norddeutsche Allge­
meine Zeitung", hebben veel ophef gemaakt. Men gj
g verwijt in scherpe bewoordingen aan den Tsaar
de tusschenkamst van Duitschland, ten bate van l
. het behoud van den vrede, te hebben gevraagd,
zijn woord te hebben gegeven, dat de mobilisatie jti
` geen plaats had en desniettegenstaande toch tot H.
` 9
_ 4 _ ,)______g, ‘*