HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 463.69 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1
43
`êêd Ik heb door eene onbescheidenheid van een officier-
generaal van het huis van den Keizer vernomen,
had dat Luxemburg dezen nacht zou worden bezet. Is
dem het het Groot Hertogdom of onze provincies ik heb
ësft het niet kunnen uitmaken. Het Groot Hertogdom
Egd werd vandaag bezet. Zal onze provincie het dezen
PU" nacht zijn? Indien het bericht morgen voormiddag
officieel is, zal ik onmiddellijk bij M. von jagow
gd» en M. Zimmermann protesteeren. Ik zal de nood-
dE lottige gevolgen van dusdanige handeling doen
Ch` inzien, maar ik zal uwe onderrichtingen inwachten
Che vooraleer mijne paspoorten te vragen. Ik heb u een
eat telegram gezonden in de onzekerheid waarin ik mij
em, bevond:
Dot ,,Pessimistische geruchten tegen ons. Ik ben van
Sch . oordeel dat het Belgische leger onmiddellijk tot ieder
ïdê voorval moet bereid zijn.
Aanvaard, enz.
(w. g.) BARON BEYENs.
NO. 23. ,
CB De Gezant des Konings te
ëï Vl/`eenenaanM.Davignon,Minis-
j tervanBuitenlandscheZaken.
4, VVEENEN, den 2n Augustus 1914.
la
Mijnheer de Minister,
rs- Ik had de eer dezen ochtend uw telegram van
den ln Augustus te ontvangen (Zie eerste Grijs-
H1 g boek n°. ló). Ik heb me Onmiddellijk in betrekking
11- i gesteld met het Keizerlijk en Koninklijk Departement
lg ll van Buitenlandsche Zaken, en te een uur, na aan den
," Heer Minister te nota betrekkelijk onze onzijdigheid
i` welke gij mij had toegezonden, te hebben voorge-
ii