HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 459.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

«~1vgïV E
je r 42
l
wijze uwe koffers sinds verscheidene dagen gereed
E gemaakt ?"
M. de Margerie, aan wien ik de mededeeling had
Q 5 gedaan voorgeschreven door uw telegram van den
{L 1 eersten Augustus (zie eerste Grijsboek No. 15) heeft
' is mij herhaald wat de Gezant van Frankrijk u gezegd
I »_ heeft over de inzichten van de Regeering der Repu-
j 3 j bliek te onzen opzichte.
l M. de Margerie heeft mij gisteren avond gezegd,
j dat het het inzicht der Fransche Regeering was de
g mobilisatie niet uit te vaardigen vooraleer Duitsch-
land het zou gedaan hebben, maar dat de Oostersche
g nabnur de maatregelen nam vereischt door den staat
van mobilisatie zonder er het woord van uit te spreken,
j en dat, in deze voorwaarden, de gevaren te groot
‘ ; werden om niet zonder verwijl te handelen. ,,Gansch _
Europa zou met onze naiveteit hebbenges pot, zegde
· mij mijn geachte tegenspreker.
{ Aanvaard enz.
I i ‘l‘
g NO. 22
A l De Gezant des Konings te
g Bjerlijn aan M. Davignon,Minister
van Buitenlandsche Zaken. k
ä j BERLIJN, den 2 Augustus 1914,
j Mijnheer de Minister.
1 + gi
_ Ik heb de eer u mijn telegram van heden te beves-
5 L, tigenr F
A 1 ,,Ik heb de voorschriften vervat in uw telegram ij
T van gisteren uitgevoerd. De Minister van Buiten- §
. landsche Zaken heeft mij voor deze mededeeling
, waarvan hij kopij en akte heeft genomen, bedankt,"
j (zie eerste Grijsboek, No. 16.) j`
E; 2 ,
$1
..`i ä
4.1 ._ ..._ . t _ ®Mw____A ·¤