HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 494.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

41
;aar I schappelijke telegrammen. De Duitsche Regeering
,5si- jj schijnt dit scenario op touw te hebben gezet om tot
ren den oorlog te komen welke zij onvermijdelijk wil
een maken, maar waarvan zij de verantwoordelijkheid
tig- op Rusland wil werpen. `
eeft Aanvaard, enz.
itie (w. g.) BARON BEYENS.
. of
gd? _T_`__
No. 21.
che j
F'C€, ; De Gezant des Konings te-
de Parijs aan M. I)avignon,Min,is-
<ä€~ ter van BuitenlandscheZaksn.
21e
de _ PAR1js, den 2 Augustusl9l4.
1ad Mijnheer de Minister.
nd,
te In den loop van het onderhoud welk ik gisteren
mij avond met M. de Margerie heb gehad, zegde hij mij:
,,De toestand is zeker zeer erg, maar hij zou zeker niet
jn, als wanhopig worden beschouwd indien men meer
are vertrouwen mocht stellen in de houding van Duitsch-
an land. Het Engelsche voorstel krachtens hetwelk de
lat Groote Mogendheden zich zouden verbinden te demo-
.an biliseeren, onzer zekere modaliteiten, is warm ont-
iet j haald door Frankrijk. Rusland en Italië; Oostenrijk
te i zou er ook gevolg aan geven, maar het Kabinet van
lak I Berlijn antwoordt niet.
en, I ,,Duitschland heeft militaire maatregelen genomen
ou J tegen Rusland die minder streng en minder volledig
ie, zijn dan die tegen Frankrijk. En waarom? Ik zegde
rn, het vandaag nog aan Baron de Schoen: ,,Zoekt gij
te ons eene Duitschers ruzie! De betrekkingen tusschen
tij- de beide landen zijn sinds lang genoeg goed en er
te ~ bestaat geen enkel incident tusschen ons; waarom
is- , handelt uwe Regeering op die wijze indien zij geene
d- bijbedoeling heeft! Vaarom hebt gij zelf op merkbare