HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 598.49 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i j
j p 40 *
Ik heb u geschreven dat de gezant van den Tsaar T
E` geene officieële bevestiging van de algemeene Russi- je
j lï sche mobilisatie had ontvangen. Hij heeft ze gisteren
Y door M. ‘oN jaoow te één uur vernomen, doch geen
§ï telegram ontvangende dat hem het bericht bevestig-
*2 de, heeft hij het formeel in twijfel getrokken. Heeft
T M. DE POIYRTALES voor eene algemeene mobilisatie
, aangezien wat slechts oorlogstoebereidselen waren of
b ; werd deze vergissing opzettelijk te Berlijn gepleegd?
j Men doet allerhande veronderstellingen.
Het was onmogelijk dat Rusland het Duitsehe i
j ultimatum zou aanvaard hebben, met het te korte, J
, bijna beleedigende termijn, welk het bevatte en de
` verplichting te demobiliseeren, d.i. alle oorlogstoe-
j bereidselen te staken zoowel op de Oostenrijksche
5 als op de Duitsche grens, als wanneer Oostenrijk de _
helft zijner legermachten had mobiel gemaakt.
. Vat de Regeering der Republiek betreft, zij had
het inzicht geen antwoord te geven aan Duitschland,
j T daar zij van hare houding geene rekening heeft te
; geven tenzij aan hare bondgenooten, zoo zegde mij
l de Gezant van Frankrijk.
g Met een weinig goeden wil van de zijde van Berlijn,
kon de vrede bewaard blijven en het onherstelbare
j vermeden. Eergisteren, verklaarde de Gezant van
2 j Oostenrijk te Sint Petersburg aan M. SAZONOW dat
jj · zijne regeering aannam de grond harer nota aan
Q Servië te bespreken, dat zij de verbintenis nam het j
integrale grondgebied van haren tegenstander te i
eerbiedigen, dat zij zelfs er niet aan dacht het Sandjak T
j te hernemen maar dat zij alleenlijk niet zou dulden, l
dat eene andere mogendheid zich in hare plaats zou j
stellen tegenover Servië. M., SAZONOXY antwoordde,
J · dat er middel was zich op deze basis te verstaan,
” maar dat hij verkoos dat de onderhandelingen te
Londen zouden worden gevoerd onder de onpartij-
dige leiding van de Britsche Regeering, liever dan te ~i
r Sint Petersburg of te ”?Veenen. Terzelfdertijd wis- l
‘ j gelden de Tsaar en de Keizer van Duitschland vriend-