HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 505.93 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

39
ya;] NO. 20.
wee
al-d De Gezant des Konings te
gel- Berlijn aan M. Davignon. Mi-
met nister van Buitenland sche
mu Z a k e n.
1st~
Old BERLIJN, den 1 Augustus 1914.
na~
[ik- Mijnheer de Minister,
Lter
· Ik maak gebruik van eene zekere gelegenheid om
Hd, u te schrijven en u eenige vertrouwelijke inlichtingen
Lm, te geven over de laatste gebeurtenissen.
gn, Te 6 uur ’s-avonds, was hier geen enkel antwoord
grt, toegekomen van uit Sint Petersburg, op het ulti-
_ matum van de Keizerlijke Regeering. M. von jagow
zen . en M. Zimmermann zijn alsdan gegaan tot bij den
H- Kanselier en den Keizer, ten einde te bekomen, dat het
ien algemeen bevel tot mobiliseeren vandaag niet zou
Or- worden gegeven. Maar waarschijnlijk stuitten zij op den
onverzettelijken tegenstand van den Minister van
ldg oorlog en de hoofden van het leger die aan den Keizer
304; de nadeelige gevolgen van een uitstel van 24 uren
zullen hebben doen kennen. Het bevel is onmiddellijk
uitgevaardigd en ter kennis gebracht van het pubiliek
door eene bijzondere uitgave van de11 ,,Lokal Anzei-
ger" Ik heb het u onmiddellijk geseind.
De officieuse en half-officieuse bladen, de kleine
redevoeringen gehouden door den Keizer en den
kanselier en af de officieële proclamaties die gaan
verschijnen, zullen trachten de verantwoordelijkheid
van den oorlog op Rusland te werpen. Men wil in de
leidende kringen aan de goede trouw van den Soeve­
rein nog niet twijfelen: maar men zegt dat hij omringd
is geworden en wetens en willens er toe gebracht te
gelooven dat hij het noodige had gedaan voor het
behoud van den vrede, als wanneer Rusland vol­
strekt oorlog wilde.