HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 445.10 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

»·" _ K 4 V I W inn`, "e""`r‘rv x
I
I 38
j , Ik heb me dan begeven tot den Heer Gezant van
I Engeland, die zeer verbaasd was over deze twee
{ 1 berichten, en die geen enkele inlichting had van aard
j om het laatst aangehaalde te bevestigen. Zijne Excel-
IL I lentie had dezen ochtend een onderhoud gehad met
F het tweede Afdeelingshoofd van het Ministerie van
E Buitenlandsche Z aken die dezelfde betrekkelijk gerust-
f stellende uitleggingen had gegeven als Graaf Berchtold
I den vorigen dag aan M. Schébéko, verklarende na-
melijk dat de algemeene mobilisatie die in Oostenrijk-
Hongarije uitgevaardigd is geen aanvallend karakter
tegenover Rusland had.
Het komt er nu op aan te weten of Duitschland,
op zijne beurt, gaat mobiliseeren. Indien het zoo ware,
I zou de toestand een allerergste wending nemen,
want deze maatregel zou, naar men mij verzekert,
onmiddellijk nagevolgd worden door Frankrijk.
` Op het Gezantschap der Republiek, is men dezen .
I avond onder een pessirnistischen indruk en het per-
, soneel neemt maatregelen om zeer spoedig te kunnen
vertrekken. wat aan die heeren waarschijnlijk voor-
, komt te moeten gebeuren.
I j Ik stuur u deze regels in groote haast toe ten einde
ze te kunnen toevertrouwen aan een landgenoot
j 1 die van avond naar België vertrekt.
. Aanvaard, enz.
I
I
(w. gl GRAAF ERREMBAIII/l` DE Drïr>zEEr,E.
I
II
I .
I
I
II