HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 448.81 KB

TIFF (Deze pagina), 3.55 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

/--1Iii W Y i _ A Y Y Wm~_` fi W
. §
6
V
toe en ondanks de mobilisatie van de Engelsche vloot,
{ ` is Sir GEORGES BUCHANAN nog met geen enkele
4 mededeeling van dezen aard voor de ,,Pont des
ik Cl1antres" belast. De Gezant heeft onderrichtingen .
{V om te Petersburg uit te leggen, dat indien Rusland =
1 den steun erlangt van Groot-Britannië, zijn land
j zorgvuldig zelfs den schijn van aanvallend in de
g huidige crisis te willen optreden, moet vermijden. 1
1 Het is voor niemand een geheim, dat de middelen
van mobilisatie, van Rusland veel langzamer zijn
dan die van Oostenrijk. Men duidt de Bukovina aan
als het punt langswaar het Russische leger zou
kunnen pogen het Oostenrijksch grondgebied binnen
te dringen. ,
. Aanvaard, enz.
I (W.g.) GRAAF C. DE BVISSEQRET STEENBECQUE DE ,
Brananonran.
[ ___
N? 18.
lie Gezant des Konings te
Parijs aan M. Ilavignon, Minis-
fa tervanBuitenlandscheïaken.
1
Panrjs, den 31n juli 1914.
1
jj Mijnheer de Minister,
zi '
Ik heb juist een lang onderhoud gehad met M.
DE llARGL:R1E; hij is zeer ongerust over den toestand.
s1 Baron DE SCHOEN had beloofd het antwoord mede
1 te deelen op het voorstel, gedaan te ,Veenen. Niets
f is toegekomen. Nochtans is nergens het contact
onder de Kanselarijen te loor gegaan; overal worden
besprekingen gevoerd, maar zonder uitslag.
‘ M. Dr; l‘vI.ii<<;r:12rE heeft mij de volgende militaire