HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 576.09 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

5
‘ 35
wel ,,matum terug te trekken, welke geen enkel land
zurt . ,,zou kunnen aannemen. ,,De Gezant van Duitschland
ver- _. ,,heeft altijd geantwoord, dat zijn land geen raad van .
,,gematigdheid aan Oostenrijk meer kon geven.
l ,,Het is waarschijnlijk dat men te VVeenen niet aan-
ä ,,neemt dat het Germaansche Keizerrijk aan zijn
;LE_ H ,,bondgenoot geen onvoorwaardelijke steun zou ver-
,,leenen.
,,Meerma1en, zegde M. PALEOLOGUE verder, heeft
,,de Keizerlijke Minister van Buitenlandsche Zaken
,,aan Graaf DE POURTALES gevraagd: Hebt gij inij
t E ,,iets te zeggen vanwege uwe Regeering? I)e Duitsche
vi- ,,gezant heeft telkens op ontkennende wijze moeten
1d_ ,,antwoorden, terugaandringend opdat het initiatief
,,van Sint Petersburg uit zou komen. Eindelijk heeft
,,M. SAZONOW gevraagd den Gezant van Oostenrijk
_ ,,te spreken en hem gezegd, dat hij alles aanvaarde,
_ ,,’tzij de conferentie der gezanten te Londen, ’tzij
,,de bespreking ,,met vier" zich verbindende er niet
,,tusschen te komen en belovende zich te schikken
dg ,,naar het oordeel der andere Mogendheden. Niets
gn; ,,heeft gebaat. Veenen heeft voortdurend de be-
,,spreking van de hand gewezen: Oostenrijk heeft
gg- ,,acht legerkorpsen gemobiliseerd; het heeft Belgrado
len Ugebombardeerd. Italië schijnt zijne houding te
m­ ,,m0eten voorbehouden.
gm ,,De Russische vaderlandsche pers en het militaire
301; ,,element bewaren beiden eene opmerkenswaardige
hij ,,kalmte. Het schijnt niet, dat het de drukking op
gn ,,den Keizer door zijne militaire omgeving zij, die
,ES ,,invloed heeft gehad op de houding van de Rus-
ckt ,,sische Regeering. Men heeft betrouwen in M.
ke ,,SAz0N0w. Het is de buitengewone houding van
er~ ,,Duitschland, die oorzaak zijn van de mislukking
el: ,,der pogingen van M. SAZON0w."
en Ik kom ingsgelijks te spreken met den gezant van
iet Engeland. Hij zegt mij dat M. SAZONO\' van
na het begin af getracht heeft de inzichten van
ti- de regeering van Londen te kennen; maar, tot hier