HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 463.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.56 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, 34 i
j.
de tegenwoordige omstandigheden, zult U mij wel
I willen verontschuldigen indien het mij soms gebeurt .
5 u niet zoo openlijk te schrijven als ik het zou ver-
langen.
{jj Aanvaard, enz. V1
j (w. g.) Graaf ERREMBAULT DE DUDZEELE.
1

No. 17.
De Gezant des Konings te A
Sint Petersburg aan M. Davi-
gnon, Minister van Buitenland-
s c h e Z a k e 11.
SINT PETERSBURG, den 31 juli 1914.
I Mijnheer de Minister. y
j Dezen ochte11d te Sint Petersburg aankomende.
1 ben ik den Gezant van Frankrijk gaan vinden;
j j M. PALEOLOGUE zegde mij het volgende:
,,De mobilisatie is algemeen. Wat Frankrijk be-
1 , ,,treft, deze is me nog niet genotificeerd, maar 1nen
,,ka11 er niet over twijfelen. M. SAzoNovow onderhan-
1 [ ,,delt nog. Hij doet de meest uiterste pogingen om
1 { ,,de11 oorlog te vermijden en toonde zich geneigd tot
,,alle toegevingen. De Gezant van Duitschland, hij
,,ook, heeft uit al zij11 krachten, ten persoonlijken
1. ,,titel gewerkt, voor den vrede. Graaf DE POURTALES
ïï ,,is M. SAZONOVV gaa11 vinden en heeft hem gesmeekt
E ,,invloed uit te oefenen op Oostenrijk. De Keizerlijke
1 1 ,,Minister van Buitenlandsche Zaken heeft hem her-
1; ,,l1aaldelijk geantwoord: ,,Geef mij een middel:
J ,,doe mij een gelijk welk verzoenend woord zeggen
,,dat mij toelate besprekingen aan te knoopen met
_; ,,Weenen. Zeg aan uw bondgenoot eene zeer kleine
,,toegeving te doen, slechts de punten van het ulti-