HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 586.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

33
Tsaar geene afwachtende houding zou aannemen
en eventueel slechts tusschen komen wanneer Oosten-
2* 3 H rijk-Hongarije misbruik maakte, in hare oogen,
V 3 H van de overwinningen, welke het ging behalen.
Qgmm)- Eindelijk ben ik er gisterenavond in gelukt uit
zekere bron authentieke gegevens op te vangen.
1914- De "toestand is bijna wanhopig en de Gezant van
Rusland verwachte er zich aan elk oogenblik te
te St worden teruggeroepen. Hij heeft een laatste poging
kschen gedaan, waardoor het hem gelukte het onmiddellijk
ndscliê gevaar te verwijderen. Het onderhoud van Zijne
mOb1h` Excellentie met Graaf BERCHTOLD is zeer lang en
breuk volstrekt vriendelijk geweest. De Gezant en de
zr1er1d­ Minister hebben beiden erkend, dat hunne Re-
sschen geeringen de mobilisatie hadden uitgevaardigd, maar
:-HOIi- zij hebben elkander in goede verhouding verlaten.
ken 1S Bij het buitenkomen uit de ,,Ballplatz" is M.
en. SCHEBEKO bij M. DUMAINE gegaan, waar zich insge-
_ lijks Sir MAUIQICE DE BAUSEN bevond. Deze samen-
1,LE. komst is zeer indurkwekkend geweest en de Gezant
van Rusland is door zijne collega’s bijzonder geluk-
gewenscht over het succes, dat hij zoo behendig had
behaald.
De toestand blijft erg, maar ten minste bestaat
weer de mogelijkheid de onderhandelingen terug
s _t e aan te knoopen en is er nog eenige hoop, dat al de
nis- gruwelen en ruïnen, die een Europeeschen oorlog
k e n. onvermijdelijk zou veroorzaken, zullen kunnen ver-
meden worden.
1914. Ik ben verbaasd te zien met welke zorgeloosheid
en terzelfdertijd met welke ikzucht men in een avon-
tuur is geloopen dat voor gansch Europa de meest
vreeselijke gevolgen zou kunnen hebben!
bben Ik geef dit verslag in handen van een landgenoot
lukte teruggeroepen voor den militairen dienst en ik maak
rhten van de gelegenheid gebruik, Mijnheer de Minister,
{sche u te zeggen dat te rechte of ten onrechte de Oos-
ijgen tenrijksche post de *reputatie heeft nog al onbe-
den scheiden te zijn. In deze voorwaarden en gelet op