HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 430.03 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

F, nl
1 32
No. 15.
De Gezant te Yeenen aan
Mr. Davignon, Minister van
Buitenlandsche Zake11(telegram).
1
1 WEENEN, 30 Juli 1914.
1 Ik verwittig IT, dat de besprekingen die te St.
_ Petersburg plaats hadden tusschen den Oostenrijkschen
` Gezant en den Russischen Minister van Buitenlandsche
1 7aken afgebroken zijn sinds twee dagen. De mobili-
1 satie is, van beide kanten, aan den gang. De breuk
1 scheen onvermijdelijk, maar na een lang en vriend-
schappelijk onderhoud dat gisteren plaats had tusschen
1 den ;Russischen Gezant en den Oostenrijk-Hom
j gaarschen Minister van Buitenlandsche Zaken is
T er mogelijkheid tot herneming der besprekingen.
1 (wg.) GRAAF ERREMBAULT DE DUDZEELE.
1 à-
1 1 NO. 16.
1 De Gezant des Konings te
11 `VeenenaanM.Davign0n,Minis-
tervanBuitenlandscheZaken.
1
1 VVEENEN, den 30n juli 1914.
1 Mijnheer de Minister,
1 Mijne verslagen van deze laatste dagen hebben
1 voldoende aangetoond, dat ik er niet in gelukte
1 mij juiste inlichtingen te verschaffen over de inzichten
§ van Rusland, waarover de Oostenrijk-Hongaarsche
pers overigens op bevel een volledig stilzwijgen
bewaart. Ik vroeg mij af of de Regeering van den
1