HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 616.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

31
·orlogs- kamp van hare tegenstanders over te gaan. Het is
ls eene omdat de Britsche Staatslieden zich rekening geven
‘ van de gevaren, die voor hun land eene volledige
aar zij hegenomie van Duitschland op het Europeesche
iitsch- vasteland zou opleveren en dat zij niet uit gevoels-
genoot; gronden, maar om redenen van evenwicht, het bestaan
èrviërs van Frankrijk als groote mogendheid als een levens-
ivaller belang aanzien.
geven De Duitsche bladen geven eindelijk heden dit
etting antwoord van Servië aan de nota van de Oosten-
enrijk rijk-Hongaarsche Regeering, met de Oostenrijksche
ening commentariën. De schuld van deze vertraging is
zich grootendeels te wijten aan den Servischen Zaakge-
then- lastigde die het document niet had doen overschrijven
enige om er afschriften van aan de pers te overhandigen.
De indruk die het te Berlijn zal teweegbrengen,
igen, waar men hardnekkig voortgaat met enkel door
amp Oostenrijksche oogen te zien en waar men tot nu toe
*loed alles wat deze gedaan heeft met onverklaarbare
rlijn. inschikkelijkheid goedkeurt, zal bijna nul zijn.
’rins Door uw telegram van 28 dezer maand vraagt gij
rhen mij U op de hoogte te houden der genomen maat-
iten regelen, met het oog op de mobilisatie van het Duitsche
ftijd leger. Van eigenlijke mobilisatie is er, gelukkiglijk,
zoet nog geene kwestie - Maar. zooals het mij gisteren
een militaire attachó zegde, neemt iedere Staat, al-
isie vorens.te rnobiliseeren in zijn land, zonder de aan-
lijn dacht te wekken voorbereidende maatregelen: terug-
ers, roeping der officieren en der manschappen in verlof,
en, aankoop van paarden voor de artillerie, munitie
ste rijtuigen en projectielen, enz. Het is buiten twijfel
in dat deze maatregelen in Duitschland genomen zijn.
ke Koelbloediglreid is niet minder noodig dan waak-
re- zaamheid. Men mag niets verhaasten; het binnen-
net roepen van drie lichtingen van ons leger, in dit oogen-
ht blik dat wanhopige pogingen gedaan. worden voor het
d, behoud van den vrede, zoo voorbarig schijnen en ge-
0- vaar loopen een ongunstigen indruk te weeg te brengen.
et Aanvaard, enz.
(wg.) Banox B1«;r1·;Ns.