HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 605.76 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Q 30
`I 1
èê weg af te snijden. Het is te vreezen, dat deze oorlogs-
ji verklaring door de Regeering van den Tsar als eene
uitdaging zal aanzien worden. ·
J De vijandelijkheden gaan dus beginnen, maar zij
zouden van korten duur kunnen zijn, indien Duitsch-
1 J land er in toestenide zijn invloed op zijn bondgenoot
J aan te wenden, en indien van hunnen kant de Serviërs
il à den hun gegeven raad volgend, zich voor den invaller
J J terugtrokken, zonder hem de gelegenheid te geven
ï i van een nutteloos bloeclvergieten. Door de bezetting
van Belgrado zonder slag of stoot zou Oostenrijk 1
1 terzelfdertijd eene zedelijke en stoffelijke genoegdoening J
hebben, en een pand, dat haar zou toelaten zich g
j niet meer onhandelbaar te betoonen. Een tusschen- ·
{ f komst zou zich dan kunnen voordoen, met eenige f
kans op welgelukken. ­
J 1 Dit zijn ongelukkiglijk enkel veronderstellingen, `
‘ ingegeven door den. wensch een Europeesche ramp J
; te voorkomen. Maar ziehier een feit, in staat invloed {
l 1 te hebben op de stemming van het Kabinet te Berlijn. ?
, 5 Sir EDWARD GREY heeft eergisteren aan Prins
g Lrcnnowsrav verklaard, dat, zoo een Europeeschen ï
Q J; oorlog uitbrak, geen enkele der zes grootmachten J
g er vreemd aan zou kunnen blijven. Terzelfdertijd J
jj kondigden de Duitsche dagbladen het op oorlogsvoet J
j brengen van de Engelsche vloot aan. ‘
Het is zeker, dat deze waarschuwingen eene illusie `
j zullen doen verdwijnen, die iedereen te Berlijn ‘
1 onderhield, in de ofücieele kringen als in de pers. J
1 Dagbladartikelen, deze laatste dagen nog verschenen, J
bij het begin van het conflict, legden het grootste J
vertrouwen aan den dag in de neutraliteit van f
Engeland. Het is buiten twijfel, dat de Keizerlijke ·
Regeering er op gerekend had en dat zij haar bere- J
keningen zal moeten veranderen. Als in 1911, is het J
J. Kabinet te Berlijn bedrogen geweest door zijn slecht J
jj ingelichte agenten; nu evenals dan, ziet zij Engeland, J
ondanks alle tegemoetkomingen, ondanks alle diplo- J
matieke liefkoozingen, sinds twee jaar, gereed in het
li
rg .
12 .
·1 .... se ‘