HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 411.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

29
he _volk No. 13.
xssrsche
HO9dïg M. Davignon, Minister van
l€P'C€11 Buitenlandsehe zaken aan
dlëhet M. Baron Beijens, gezant des
Konings te Berlijn. (telegram).
Euro-
alleen Bnïssnr., 28 juli 1914.
bij de-
1 van Gelief te telegrafeeren of er al maatregelen genomen
Onder zijn met het oog op de mobilisatie van het Duitsche
J von leger. - Houd mij telegrafisch op de hoogte van al wat
d dat gij daaromtrent zoudt vernemen.
[ was,
zulke- (w.g.) 1>Ax‘1oNox.
u een
land, .._
orlog
Na. 14.
otse-
vóór De Gezant des Konings te
chen Berlijn aan M. Davignon, Mi-
’€€` nister van Bnitenlandsehe
ïaar Z a k e n.
.tge-
Stëb Biïirmjrx, 29 juli 1914.
van
HID- Heer Minister,
het.
*_<§1€- Ik neem eene zekere gelegenheid waar, ten einde
ïJ¤· u deze indrukken te doen geworden, welke ik niet
hêll aan de post zou toevertrouwen.
5Ch De oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije aan
êêï Servië wordt, naar het algemeen gevoelen, beoordeeld
(US als eene gebeurtenis die zeer gevaarlijk is voor het
ën, behoud van den Europeeschen vrede. -~- Het Cabinet
van VV eenen antwoordt aldus op de verzoenings­
pogingen van Londen en St. Petersburg; het ver-
nielt de bruggen achter zich. ten einde zich allen terug~