HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 573.15 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

fi
Q 28
lj populair zou zijn in Italië ~ Het Italiaansche volk
1 heeft geen belang bij de verplettering der Russische
nl jl macht, die vijand is van Oostenrijk; het zou noodig
;$ hebben zich in dit oogenblik ter zijde te houden ten
einde in alle rust andere vragen op te lossen die het
{ meer bekommeren.
I De indruk dat Rusland niet in staat is een Euro-
gj i peeschen oorlog te doorstaan, heerscht niet alleen
in den schoot der Keizerlijke Regeering, maar bij de
{ Duitsche nijveraars die de specialiteit hebben van
. oorlogs-leveringen. ` De meest gezaghebbende onder
hen om een oordeel uit te spreken, Mr. Krupp von
i Bohlen, heeft aan een mijner Collegas verzekerd dat
Z de Russische artillerie verre van goed en volledig was,
ij terwijl deze van het Duitsche leger nooit van zulke-
I gj uitstekende hoedanigheid was geweest ~ Het zou een
krankzinniglieid zijn, voegt hij er bij voor Rusland,
in deze omstandigheden aan Duitschland den oorlog
1 te verklaren.
l De Servische Regeering, verrast door het plotse-
j 3 ling Oostenrijksch ultimatum, heeft nochtans, vóór
i den vastgestelden tijd verloopen was, op de eischen
van het VVeensche Cabinet geantwoord en al de ge~
f eischte genoegdoeningen toegestaan. ~ Haar
‘ g antwoord was slecht voorgesteld, in een te uitge-
’ breiden tekst, vergezeld van te veel stukken tot sta-
t ving; het vormt een groot document, inplaats van
W in een korte en doeltreffende vorm gesteld te zijn.
Het is er echter niet te minder afdoend om, schijnt het.
Q Het werd aan alle belanghebbende Cabinetten mede-
E gedeeld en gistermorgen aan het Cabinet te Berlijn.
i VVaarbij komt het dat geen enkel Duitsch blad het
heeft laten verschijnen, terwijl allen een Oostenrijksch
I telegram weergaven dat het Servisch antwoord totaal
l onvoldoende verklaart? ~ Is dit geen nieuw bewijs
I van den onwrikbaren wil, zoo wel hier als te Veenen,
t kost wat kost vooruit te gaan?
. Aanvaard enz.
(wg.) Baraozv BEYENs.
il
I
[ .