HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 610.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

_ 27
zon zaken der tegenwoordige crisis op te sporen, ten
I einde te traehtende ontwikkeling ervan te begrijpen
en de ontknooping ervan te raden.
M Dit is wat ik getracht heb te doen in mijn verslag
van 26 juli. - De opinie die ik in het eerste deel
.ervan geuit hebt, schijnt mij steeds de meest gegronde. .
V -- Nochtans moet ik u heden eene andere meening
a H aanhalen, omdat zij van een man komt die in staat
a 11 ` is goed den toestand te beoordeelen, den Gezant van
1; g Italië, met wien ik gisteren een onderhoud gehad heb.
Volgens Mr. Bollati was de Duitsche Regeering
het in grondbegin eens met het Weensche Cabinet, over
_ de noodzakelijkheid van den aan Servië toe te brengen
slag. Maar zij kende den inhoud niet van de Oosten-
en- rijksche nota, of zij kende er in alle geval de hevige
SZ? bewoordingen niet van, ongewoon in de diplomatieke
jïm taal. Te Weenen, evenals te Berlijn, was men over-
Elfï T tuigd, dat Rusland, ondanks de officiëele verzeke-
Jk‘ ringen onlangs tusschen den Tsaar en Mr. Poincaré
Km gewisseld betrekkelijk de volkomen bereidheid der
CH twee legers van den Tweebond, niet in staat was een
:en T Europeeschen Oorlog in te gaan en dat het zich niet
at" in een dusdanig gevaarlijk avontuur zou storten:
onrustbarende binnenlandsche toestand, revolution-
naire gistingen, onvolledige bewapening, onvoldoende
T verkeerswegen; al deze redenen moesten Rusland
dwingen onmaehtig de bestraffing van Servië aan
j te zien. - Zelfde misprijzende meening wat betreft,
te niet het Fransche leger, maar de geest die in de
jir Q Fransche regeeringskringen heerscht.
je i De Italiaansche Gezant denkt dat men zich hier
illusies maakt over de beslissingen die de Regeering
van den Tsaar zal nemen. - Volgens hem, zal deze
zich gedwongen zien tot de noodzakelijkheid den
j oorlog aan te gaan, ten einde alle gezag en alle
Ht jj prestige in het oog der Slaven niet te verliezen - Zijne
zts ll werkeloosheid tegenover den veldtocht van Oostenrijk
em zou gelijk staan met een zelfmoord. Mr. Bollati heeft
>r- mij laten verstaan, dat een Europeesche oorlog niet
i
i