HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 414.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

si Q 26 .
ï‘ militaire demonstratie van Oostenrijk-Hongarije kon
Y) beletten. Aldus is de toestand. I
g Aanvaard, enz.
{ (vv. g.) BARoN Bnvnns.
i il
al NO. 11. . ‘
M. Davignon, Minister van W
Ef Buitenlandsche Zaken aa11
eff den Gezant des Konings te
1 XV e e n e n (Telegram).
j Biuïssisr, 27 juli 1914.
{ Ik heb uw verslag van 25 dezer maand ontvangen.
~ Gelief te telegrafeeren hoever het met de mobilisa-
$ tie staat en wanneer de vijandelijkheden zouden
kunnen beginnen ~ Uw collega van Berlijn schrijft .
) L den 26 dat, volgens hem, Duitschland en Oostenrijk-
1 ` Hongarije samen, alle mogelijke gevolgen voorzien
1 hebben van het aan Servië gericht ultimatum en
1 besloten zijn tot het uiterste te gaan ~ Wij moeten 1
* op de hoogte zijn met het oog op de te nemen maat-
Y regelen. '
(vv. g.) DAVIGNON.
1 De Gezant des Konings te
‘ Berlijn aan M. Davignon Mi-
j nister van Bnitenlandsche Y
1 Zaken
5 BERLIJN, 28 juli 1914.
1 Heer Minister,
; De gebeurtenissen volgen elkander zoo snel op, dat
g men zich moet wachten iets te voorzeggen, vooral iets il
gunstigs, uit vrees dat men door de feiten zou worden
1 gelogenstraft. - Beter is het te beproeven de oor- j;
I . jj
1
l i