HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 580.58 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

25
H1 _ ,,het de algemeene oorlog wezen, een oorlog, die·
j ,,gansch Midden-Europa zal omvatten en zelfs het 4
ï ,,Balkansche schiereiland, want de Roemenen, de
1'C E ,,Bulgaren, de Grieken en de Turken zullen niet
1- ,,kunnen weerstaan aan den lust daaraan deel te nemen,
'd ,,dë eenen tegen de anderen.
Vlï ,,Ik heb gisteren gezegd aan M. BOGHITSCHEWITSCH
VC _,,(het is de oude zaakgelastigde van Servië, die te
L ,,Berlijn zeer wordt gewaardeerd en ongelukkiglijk
ls X ,,is verplaatst naar Cairo; hij verblijft op het oogenblik
ït j ,,hier), dat de beste raad, welke ik aan zijn land
­@ ; ,,geven kan, zou zijn tegenover Oostenrijk slechts
C, I ,,in schijn militaire tegenweer te stellen en zoodra
d ,,mogelijk de vrede te sluiten met de voorwaarden
`€‘ ,,aan te nemen van het Kabinet van ¥Veenen. Ik
ër ,_ ,,heb er bijgevoegd, dat, indien een algemeene oorlog
ïl ,,uitbrak en uitviel ten voordeele van de legers van
6 ,,de Triplice, Servië waarschijnlijk zou ophouden
-5 ,,als natie te bestaan; het zal geschrapt worden
j ,,van de kaart van Europa. Beter is het zich aan
H [ ,,dergelijke gebeurlijkheid niet bloot te stellen.
Q ,,Ik wil dit onderhoud· nochtans niet op te pessi-
¤ ,,mistische wijze sluiten. Ik heb eenige hoop, dat
~· ,,een algemeene oorlog zal kunnen vermeden worden.
d ,,Men seint ons van Sint Petersburg, dat M. SAZONOW
t ,,meer bereid is om den toestand koelbloedig te
Lï ,,beoordeelen. Ik hoop, dat wij hem zullen kunnen
ï‘ ,,afraden. tusschen te komen ten bate van Servië,
U j ,,waarvan Oostenrijk het grondgebied zal eerbie-
¤ I ,,digen en de onafhankelijkheid eenmaal, dat het
JC l ,,zal voldoening bekomen hebben."
ï j Ik heb doen opmerken aan M. ZIMMERMANN,
E? j dat volgens zekere mijner collega’s, die het antwoord
E? 1 van het Kabinet van Belgrado hadden gelezen,
‘ dit eene volledige capitulatie was voor de Oosten-
*1 rijksche eischen, waaraan voldoening was gegeven
·; met restricties louter voor den vorm. De Onder-
J Staatssecretaris heeft mij geantwoord, dat hij van
1 dit antwoord niets af wist en dat overigens niets de-