HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 268

JPEG (Deze pagina), 511.94 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

• ", ll
`. ll ‘ ‘ 264 ä
· i ll `
3 - te brengen, oude wetten af te schaffen en te veranderen ‘
1 ‘ of dergelijke handelingen te begaan, tenzij dat
1 L zij gerechtvaardigd worden door de onvermijdelijke _
, ‘ Il noodzakelijkheden van den oorlog, welke alleen het
1 9 j {Q recht geven wetten in te stellen buiten de voorloopige
l I noodwendigheden van het dagelijksch bestuur.
jj ,,De orde der advocaten bij het Beroepshof van ë
fäê; Brussel in zitting van 19 Februari 1915, protest
§§ l_§ teekenend tegen eene zoo schreeuwende schending ,
der beginselen van het volkenrecht, heeft het besluit Q
genomen aan ieder advocaat of stagist te verbieden,
op welke wijze ook, al was het maar door het eenvoudig l
opstellen van dagvaardingen, besluiten, memories ¥
of notas, aan de werking der uitzonderingsrechtbanken, {
ingesteld door de verordeningen der Duitsche Re- {
j geering, in dato van 3 Februari 1915, het decreet van j
I jgjè 1O Vendérniaire jaar IV, wijzigende, en van 1O Fe- «
bruari 1915, scheidsgerechten instellende voor huur-
geschillen. jl
,,De stafhouder der orde, door zijn brief van 22
jg Februari 1915, heeft dit besluit aan de Duitsche j
overheid medegedeeld en heeft haar er de redenen ej
en de strekking van doen kennen.
,,De Belgische Regeering heeft de eer de aandacht f
der neutrale Staten te vestigen op deze nieuwe `
[ 1%,,1; schendingen van het volkenrecht door den invaller
[ van België gepleegd? *
ïjggï Aanvaarcl, enz.
mljf (w. g.) DAvroNoN, Q
, ra 1 N o rc.
lle 1 §
` ` 1 1
l ie, 11
V
l 2
: j ·
J ill" ‘ . ·
111 1 , ,