HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 267

JPEG (Deze pagina), 618.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

263
Visu , ,,Het is ter kennis van des Konings Regeering ge-
1111 · bracht, dat zekere bevelen der Duitsche overheid,
het welke het land bezet houdt, zonder eenige noodzake-
) de lijkheid de innerlijke wetgeving van het land ver-
.11gS_ anderen. Bmtendien, wijzigen onlangs genomen
dgde besluiten, door het verlangen gedicteerd aan de
_ dat j Duitsche en Oostenrijksche onderdanen, die zich bij het
t€1H_ begin der vijandelijkheden op het grondgebied be-
EIRE vonden, een uitzonderingsstelsel te geven, het besluit
mum van lO Vendéniiaire jaar IV, over de verantwoor-
ïêrdê l delijkheid der gemeenten, de wetgeving inzake
ht€I_ i van huurcontracten en stellen bijzondere rechtbanken
Zou j in voor de toepassing der nieuwe maatregelen. Deze
1 = getuigen van eene volledige miskenning der princiepen
bg j van het volkenrecht, van de contractueele schikkingen,
nggn alsook van de wetten en de gebruiken van den oorlog.
Ot te 1i ,,Volgens deze grondregelen mag de bezetting,
Enge? àl wegens haren voorloopigen en van zuiver feitelijken
ij aard bezit, zoolang de noodzakelijkheden van den
_ il oorlog het niet eischen, de burgerlijke wetgeving
noch de rechterlijke macht der rechtbanken in het
Braak H1 bezette gebied omver werpen of wijzigen.
1 ,,Art. 43 van het Reglement aan de IV Haagsche
1 Conventie toegevoegd, door Duitschland onderteekend
5 en goedgekeurd, bepaalt, dat als de overheid der
wettelijke macht in handen gekomen is van den
1 bezitter, deze al de maatregelen zal nemen, welke
zh. van hem afhangen, ten einde de orde en het openbare
leven zooveel mogelijk in te stellen en te verzekeren,
de wetten in het land in toepassing zijnde, eerbie-
. t 13 I ; digende, tenzij volstrekte onmogelijkheid? De Duit-
ïä ë H , sche militaire overheid had tot dusverre deze begin-
’ selen niet betwist. Het handboek over de landoorlogs-
L` wetten in 1902 door den Duitschen generalen staf
15_ , gepubliceerd, luidt als volgt:
,,De bezetter slechts in de plaats gesteld zijnde
I van den werkelijken Souverein, gaat door te besturen
kg gij bij middel van de bestaande wetten en reglementen.
Wmêm Hij zal moeten vermijden nieuwe wetten in toepassing
L
l