HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 266

JPEG (Deze pagina), 504.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

` De Staatsminister VANDERVELDE heeft de visu
kunnen vaststellen, tijdens zijn bezoek, den 11n j
1 ï‘·è Augustus aan het depot van Brussel, dat al het 1
, , streven der militaire overheid er naar wees op de g
ä j breedste wijze den ongelukkigen toestand der krijgs-
j ä _ gevangenen te verzachten. De consul der Vereenigde
1 Staten, welke het depot in de tien eerste dagen der
rij maand October bezocht in bijzijn van den kapitein- ·
commandant van den generalen staf VERMEIRE g
afgevaardigd door den Generaal-MajoorB1HIN, welke ä
ik in de bureelen van Brugge ontmoette, verzekerde ,
· mij, dat zijn bezoek een uitstekenden indruk achter- 1
gelaten had, welke hij aan zijne Regeering zou {
;;·;gg§, mededeelen. L
Hieruit blijkt, dat de Duitsche beweringen be- 3
treffende de handelwijze, waaraan de krijgsgevangen g
1 officieren en soldaten van het interneeringsdepot te j
Brugge onderworpen zijn, beslist moet tegenge­ y;
sproken worden. j
21 januari 1915,
{1 jj De e ensioneerde Luitenant-Generaal,
va. g p
1 THIEMAN. j
rl? §j
11191 "_"_'"” i
j 9 XX ~ 1
iw; " ' l
ïïïïïäê . . . 1
1 Stnchten van untzonclermgsrechtbanken.
‘ NO. 122.
18 1 . ‘ . . ‘
De Heer I)äVlgl1OH,M1H1St€I
Li van Buitenlandsche Zaken,
.1. I
==",Qg aan al de Gezantschappen.
LE HAVRE den óden April 1915. 1
E Y ‘
y li Mijnheer de MiI11SlL€1’, 1
j Q-) Ik verzoek u aan de Regeering voor dewelke gij
J geloofsbrleven hebt, het volgende protest te willen
mededeelen: j
1 111 .
l ljlï.
li|§· è 1 _ ·
i_;f, __ __` _ _ Y . .